ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 532,384.51
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 324,067.15
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 261,125.93
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 258,122.38
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 210,493.08
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 191,113.08
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 176,177.51
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 160,028.38
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์  134,851.78
สุจริต ควรผดุง  128,331.95
ธนัตพงศ์ ธนศิริจตุรัตน์ 119,315.99
บวร แสนเรือน 93,156.01
ทรัพย์มงคล 59 . 91,326.08
บุญธรรม เดชหาญ 88,513.89
วิโรจน์ เกตุประยูร 84,890.14
สาวิณี พงษ์โพธิ์  82,288.88
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 82,165.88
นพพล ดีมงคล 81,999.11
จำรัส บุญศรี  79,709.47
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 78,763.47
ขนิษฐา เครือวงศ์  75,557.19
ธรรมพล ประภาสัย 73,880.81
ธัญลักษณ์ รนที 71,723.02
วงศ์สถิตย์ สมสูง 69,480.79
พีระยุทธ เกษแก้ว 69,454.66
ไพโรจน์ บุญมาก 66,651.80
ม.ทศพรปรีชา . 66,103.73
เทวาวิจิตร . 61,298.72
คณพศ โชติประทุม 59,697.32
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 57,507.85
ไชยยา ชนะชัย 56,464.14
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 55,675.25
วรายุทธ ขระเขื่อน  53,713.95
แอคชั่นโกล ทรู . 49,499.80
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 48,991.04
นวนิจ ตัณฑัยย์ 44,109.95
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 43,160.65
ไอยรัตน์ โชติการ 41,279.11
อาภากร เดชพงษ์ 39,887.53
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด .  39,758.95
วิภาดา สมรสัณห์ 39,619.08
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,611.85
วรัญญา เจิมจิตต์ 38,895.67
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 37,859.55
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน  37,069.38
ศลิษา นาคฤทธิ์  33,381.87
พลอย สาสนทาญาติ 32,191.48
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 31,978.36
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,744.66
ราชวัชร โรจน์ทินกร 31,398.57
สายัณห์ ใจกล้า 31,044.20
วนิดา เกิดธนมงคล 29,217.79
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 27,507.61
ณธรรศ โฉมยา  27,413.48
อนุวัติ จันทร์ลอย 27,168.34
อรุณนี โสธโน 26,960.01
ภูวเดช นามวงษ์ 26,479.76
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 25,705.61
ยศพร คำหงษา  25,194.71
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล  25,172.30
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,577.14
วรธน เดชาโชติคุณ  24,523.51
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 24,448.77
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 24,426.67
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 24,125.11
จะลุย อ่อนปุย 23,974.80
ศศิตา บัวสี  23,744.69
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 23,658.31
นารี แสนประสิทธิ์ 23,520.07
สมพงษ์ คงประเวช 23,485.28
โสภา ซีแพง 23,363.78
ฐานิตา โสโพธิ์ 23,295.53
ณัฐวดี จันทร์ลอย 23,063.26
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 22,896.37
หนึ่ง มังคละคีรี 21,844.76
นิภา ชุมภูปิน 21,773.74
พนิดา ธรรมลังกา 21,657.05
งามวิไล รัตนมหาวงศ์  21,053.39
อภิชาติ ปรีชา  20,345.32
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 19,976.95
ประภัสสร เชาว์ชาญ 19,900.69
เจียม ลือลั่น  19,842.38
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สุรีย์พร อินอ่อน 19,522.28
นพดล อินตา 19,256.71
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 18,888.11
โสพิศ ศิริโท 18,852.98
ชวัตร คำหงษา 18,744.00
จิรยุทธ มาลาวงษ์  18,520.35
จินตนา วนสุนทรี 18,505.32
จันทนา โชคตาม 18,309.87
ณัฐสุดา สิงหศิริ 18,305.94
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์  18,052.31
ชนายุทธ เจรณาเทพ 17,896.21
ถาวร พ้นภัย 17,890.73
อัญชลี อยู่พร้อม 17,718.68
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด .  17,602.71
สมพงษ์ คุณสมบัติ 17,559.41
โกศล บุญยวง 17,364.53
บัญชา รื่นฤทัยกุล 17,356.85
สุวัฒชัย ส้มเกลี้ยง 17,329.38
พิชัย แก้วทอง 17,308.04
อาภรณ์ หนูห้อง 17,270.69
นุจิรา ทรงนิคม 17,191.98
อำนาจ สุภาพสุนทร 17,112.18
จิดาภา กวีวรากร 17,040.26
ธนากร เดชะ 16,696.98
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 16,576.47
พิไลพร เลาหะคุณากร 16,478.37
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,422.43
สุนันทา ธนภัทรอุดม 16,367.90
เรวัฒน์ ขาวล้วน 16,143.71
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  16,117.44
ธีรธร กีรติสุรัติ 15,932.00
ศุภชัย ศรีรักษา  15,882.18
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 15,680.09
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 15,340.62
โกวิท ประทีป ณ ถลาง  15,272.16
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 15,217.06
ชุลี โนจิตร 15,118.36
ชยพล คำมา  15,056.21
ขึ้นข้างบน