ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 539,766.09
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 293,734.92
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 246,111.18
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 208,141.76
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์  205,141.42
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 180,396.71
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 130,279.42
บวร แสนเรือน 124,451.56
สุจริต ควรผดุง 121,594.37
บุญธรรม เดชหาญ 90,733.50
ทรัพย์มงคล 59 . 87,551.32
ธรรมพล ประภาสัย 87,442.73
สาวิณี พงษ์โพธิ์  84,973.98
จำรัส บุญศรี 84,778.41
เทวาวิจิตร . 84,327.29
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 78,474.33
ขนิษฐา เครือวงศ์ 77,316.76
วิโรจน์ เกตุประยูร  73,699.05
คณพศ โชติประทุม 72,393.63
พีระยุทธ เกษแก้ว 68,452.97
ธัญลักษณ์ รนที 68,449.18
วรายุทธ ขระเขื่อน 68,441.01
นพพล ดีมงคล 65,556.58
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 63,136.11
ม.ทศพรปรีชา . 60,312.55
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 59,014.24
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 57,868.33
วงศ์สถิตย์ สมสูง  57,234.29
ไพโรจน์ บุญมาก 54,796.76
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 54,008.03
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 53,191.93
ไอยรัตน์ โชติการ 51,217.21
แอคชั่นโกล ทรู .  50,878.75
ธนากร เดชะ 50,532.90
ไชยยา ชนะชัย 49,172.96
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 45,597.19
อชิรญา ศิลปปัญญา 43,899.78
อาภากร เดชพงษ์ 43,628.90
วรัญญา เจิมจิตต์ 43,269.47
ธรารินทร์ ถิ่นดง 43,061.96
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 41,982.05
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  40,733.30
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,611.85
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ .  38,466.50
นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,419.58
อภิชาติ พงษ์วิจิตร 35,669.33
วนิดา เกิดธนมงคล  33,367.36
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 31,138.09
ซาอาดะห์ ตู้เพชร 30,670.03
ราชวัชร โรจน์ทินกร 30,491.77
สายัณห์ ใจกล้า 30,025.63
กรวิภา สุขัคคานนท์  29,918.29
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 28,993.41
อนุวัติ จันทร์ลอย 28,854.06
จะลุย อ่อนปุย 28,555.02
พนิดา ธรรมลังกา  27,277.02
สมพงษ์ คุณสมบัติ 27,218.70
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 26,842.22
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 26,517.37
ณธรรศ โฉมยา 26,461.37
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 25,939.69
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 25,764.97
ถาวร พ้นภัย 25,681.61
พลอย สาสนทาญาติ  25,584.45
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  25,501.13
ศลิษา นาคฤทธิ์  25,124.82
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 24,961.57
ประภัสสร เชาว์ชาญ 24,521.89
อภิชาติ ปรีชา 24,493.57
อรุณนี โสธโน 24,369.31
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 24,366.64
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 23,924.11
ศศิตา บัวสี 23,744.69
เบญญาภา ประยูรวงค์ 23,619.96
หนึ่ง มังคละคีรี 23,279.53
ฐานิตา โสโพธิ์  23,229.75
สมพงษ์ คงประเวช  23,225.10
ณัฐสุดา สิงหศิริ 23,145.55
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 22,112.43
นุจิรา ทรงนิคม 21,579.18
นิภา ชุมภูปิน  21,396.70
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์ 21,177.57
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 20,911.91
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 20,249.86
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 20,028.25
เจียม ลือลั่น 19,712.18
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 19,559.91
สุรีย์พร อินอ่อน 19,522.28
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 19,459.17
ชนายุทธ เจรณาเทพ 19,265.89
สิทธิชัย ศรีมันตะ 19,192.85
นพดล อินตา 18,786.14
จิราพร โพธิ์โสภา 18,619.68
พรชัย อุตมา  18,454.99
นัฐวุฒิ พูลผล 18,327.64
โสพิศ ศิริโท 18,253.88
โสภา ซีแพง  17,998.40
อัญชลี อยู่พร้อม 17,875.70
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,865.27
ภูวเดช นามวงษ์ 17,794.62
นารี แสนประสิทธิ์ 17,388.36
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 17,195.56
พิชัย แก้วทอง 17,098.68
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 16,842.93
อนันท์ ตรีพล 16,687.66
อนันตชัย ไชยนอก 16,623.96
จินตนา วนสุนทรี  16,585.29
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 16,579.63
สมสุข อนุพันธ์ 16,545.77
จิดาภา กวีวรากร 16,457.89
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,422.43
รภัทร นิลสุวรรณ 16,315.87
พงณ์ บุญชูประภา 16,255.49
พิไลพร เลาหะคุณากร 16,228.61
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 16,092.21
ชุลี โนจิตร 16,072.66
วุฒิพงษ์ เฉลยญาณ 15,965.34
สุชาติ อัคนียุทธ 15,883.68
ทิตยุ ว่องเจริญวัฒนา 15,814.99
ศุภชัย ศรีรักษา 15,714.64
ธีรธร กีรติสุรัติ  15,663.44
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 15,650.09
ธีระศักดิ์ บุญนำ  15,575.81
พชร ปัจจัยโคถา 15,445.87
ไพศาล สวนกัน 15,431.34
พรนิภา ปรีชา 15,366.77
เรวัฒน์ ขาวล้วน 15,349.91
ณัฐกร สายแผ่เยือง 15,163.62
กันยาวีร์ นาคนายม 15,121.32
กิตติชัย อ่างทอง  15,057.06
ขึ้นข้างบน