ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 400,052.77
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 285,515.17
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 221,739.60
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 180,030.34
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 138,631.87
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 133,396.67
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 131,310.73
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 109,002.68
สุจริต ควรผดุง 100,738.03
บวร แสนเรือน 88,699.60
จำนง ชูนวล 86,732.45
ทรัพย์มงคล 59 . 85,920.97
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 80,558.14
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 74,522.53
พีระยุทธ เกษแก้ว 67,844.20
บุญธรรม เดชหาญ  63,730.55
เทวาวิจิตร . 61,985.53
วรายุทธ ขระเขื่อน 61,701.13
ธรรมพล ประภาสัย 60,333.85
ขนิษฐา เครือวงศ์ 58,939.78
ไพโรจน์ บุญมาก 58,901.22
ม.ทศพรปรีชา . 57,036.05
วิโรจน์ เกตุประยูร 56,695.76
นพพล ดีมงคล 55,860.00
แอคชั่นโกล ทรู . 53,557.36
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 52,224.82
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 50,225.35
วงศ์สถิตย์ สมสูง 49,918.71
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 49,680.46
จำรัส บุญศรี 49,282.98
ธัญลักษณ์ รนที 47,552.02
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 46,978.33
คณพศ โชติประทุม 45,947.84
วนิดา เกิดธนมงคล 45,305.60
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 45,088.61
ไอยรัตน์ โชติการ 43,853.08
อชิรญา ศิลปปัญญา 43,141.76
ธรารินทร์ ถิ่นดง 42,824.40
ไชยยา ชนะชัย 41,900.20
อาภากร เดชพงษ์ 40,558.91
ศลิษา นาคฤทธิ์ 40,383.88
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 40,212.54
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,507.18
วรัญญา เจิมจิตต์ 39,187.70
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 35,506.70
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 33,037.88
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 31,438.14
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  31,114.74
พลอย สาสนทาญาติ 29,870.14
นวนิจ ตัณฑัยย์ 29,499.56
สายัณห์ ใจกล้า 29,126.22
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 28,804.76
ราชวัชร โรจน์ทินกร 28,143.36
ซาอาดะห์ ตู้เพชร 26,906.73
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 26,143.65
ณธรรศ โฉมยา 25,538.97
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,444.06
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 24,435.97
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์  23,888.11
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 23,706.43
ฐานิตา โสโพธิ์ 23,229.75
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 22,614.06
ศศิตา บัวสี  22,351.77
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 22,056.62
กรวิภา สุขัคคานนท์ 21,397.72
นิภา ชุมภูปิน 21,396.70
อัญชลี อยู่พร้อม 21,140.82
สมพงษ์ คุณสมบัติ 21,031.71
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 20,523.66
จะลุย อ่อนปุย  19,895.30
เจียม ลือลั่น 19,712.18
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
อรุณนี โสธโน 19,584.86
สุรีย์พร อินอ่อน 19,522.28
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 19,160.52
สิทธิชัย ศรีมันตะ 19,076.10
พนิดา ธรรมลังกา 18,762.13
อภิชาติ ปรีชา 18,737.09
จิราพร โพธิ์โสภา 17,692.63
ไทยเว็บอินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด . 17,638.20
อาภรณ์ หนูห้อง 17,384.01
ประภัสสร เชาว์ชาญ 17,330.28
ภูวเดช นามวงษ์ 17,319.35
พิชัย แก้วทอง 17,098.68
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 17,078.99
โสพิศ ศิริโท 17,005.06
กิตติชัย อ่างทอง 16,985.44
อนุวัติ จันทร์ลอย 16,947.41
พรชัย อุตมา 16,625.33
ธัญพร รุ่งสว่าง 16,430.40
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,422.43
ณัฐสุดา สิงหศิริ 15,946.51
จิดาภา กวีวรากร 15,916.99
จินตนา วนสุนทรี 15,901.44
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์  15,891.43
สมพงษ์ คงประเวช  15,786.84
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 15,782.39
พิไลพร เลาหะคุณากร 15,600.61
ศุภชัย ศรีรักษา 15,579.57
ธีรธร กีรติสุรัติ 15,518.10
ชนายุทธ เจรณาเทพ 15,413.96
ณัฐวดี จันทร์ลอย 15,281.04
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 15,120.10
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  15,033.38
ขึ้นข้างบน