ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 514,882.02
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 425,813.78
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 245,362.40
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 181,039.54
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 168,982.80
วรายุทธ ขระเขื่อน 167,683.65
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 139,736.60
บวร แสนเรือน  123,512.20
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 119,561.76
สุจริต ควรผดุง 100,217.76
สาวิณี พงษ์โพธิ์  94,472.00
เทวาวิจิตร . 86,528.32
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 84,585.29
จำรัส บุญศรี 81,546.01
ทรัพย์มงคล 59 . 76,935.23
ไชยยา ชนะชัย 76,382.94
ไพโรจน์ บุญมาก 75,417.93
ขนิษฐา เครือวงศ์ 74,438.18
วิโรจน์ เกตุประยูร 74,249.80
นพพล ดีมงคล 73,093.27
บุญธรรม เดชหาญ  71,161.89
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 67,495.59
พีระยุทธ เกษแก้ว 67,105.45
ธรรมพล ประภาสัย 67,061.97
ม.ทศพรปรีชา .  66,729.77
วงศ์สถิตย์ สมสูง 64,752.61
คณพศ โชติประทุม 64,647.56
แอคชั่นโกล ทรู . 62,141.55
ธัญลักษณ์ รนที 60,854.60
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 53,862.53
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 52,926.77
เจริญ ประจิมพฤกษ์  50,791.81
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 45,931.48
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 44,105.83
สุรศักดิ์ จิตอำนวย  43,310.26
อชิรญา ศิลปปัญญา 43,141.76
วรัญญา เจิมจิตต์ 42,850.32
ธรารินทร์ ถิ่นดง  42,755.63
อาภากร เดชพงษ์ 40,786.37
ไอยรัตน์ โชติการ 40,661.15
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 40,480.43
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,450.92
ศลิษา นาคฤทธิ์  37,728.26
วนิดา เกิดธนมงคล 37,635.81
ทรงธรรม วรวนิชชากร 36,747.61
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์ 35,690.49
นารี แสนประสิทธิ์  32,639.89
โกเมศ กุศลส่งเสริม 32,571.93
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 31,310.88
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 30,765.26
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 30,478.12
จิรยุทธ มาลาวงษ์  30,414.31
สมพงษ์ คงประเวช 30,289.77
นพดล อินตา 30,170.00
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 29,328.22
พีรพงษ์ สีสด 29,276.73
นวนิจ ตัณฑัยย์ 28,696.26
สายัณห์ ใจกล้า 28,248.17
ราชวัชร โรจน์ทินกร 28,143.36
พนิดา ธรรมลังกา  27,704.03
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 25,693.23
เอกชัย สุขพงษ์  25,295.97
อัญชลี อยู่พร้อม 24,318.21
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 24,158.30
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 24,039.79
ซาอาดะห์ ตู้เพชร 23,919.83
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 23,888.11
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 23,838.86
อภิชาติ ปรีชา 23,760.70
ประภัสสร เชาว์ชาญ 23,421.18
ณธรรศ โฉมยา 23,356.09
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์ 22,955.30
อรุณนี โสธโน 22,932.72
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  22,738.15
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 22,712.41
ฐานิตา โสโพธิ์ 22,697.60
ชนายุทธ เจรณาเทพ  22,517.33
ศศิตา บัวสี 22,351.77
สมพงษ์ คุณสมบัติ 22,300.66
พลอย สาสนทาญาติ 21,822.34
อริสรา วิชาผา 21,531.27
นิภา ชุมภูปิน 21,396.70
สุชาติ อัคนียุทธ  20,790.62
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 20,784.42
อนุวัติ จันทร์ลอย 20,636.56
ภูวเดช นามวงษ์ 20,261.54
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 20,042.80
ณัฐสุดา สิงหศิริ 19,845.16
วรชาติ นาคบุรินทร์ 19,740.34
เจียม ลือลั่น 19,712.18
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สุรีย์พร อินอ่อน 19,522.28
ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 19,473.92
ณภัทร ศรีพรม 19,411.71
จันทนา โชคตาม 19,402.79
ถาวร พ้นภัย  19,176.50
วารุณี มิ่งขวัญ 18,738.15
จะลุย อ่อนปุย  18,575.99
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 18,505.90
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,366.33
เบญญาภา ประยูรวงค์ 18,151.70
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 17,928.33
พรชัย อุตมา 17,710.54
ทัตยา คำเพียวงค์  17,659.96
สุขสันต์ เปรมใจชน  17,386.10
นุจิรา ทรงนิคม 17,292.25
พิชัย แก้วทอง  17,098.68
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 17,026.27
โสพิศ ศิริโท 16,761.18
ธีระศักดิ์ บุญนำ 16,699.90
อนันท์ ตรีพล 16,531.30
สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 16,471.92
วันวิสาข์ สิทธิจู 16,455.79
ธนวัฒน์ ทิพประมวล  16,414.49
สมสุข อนุพันธ์ 16,341.03
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
อรุณ หวังลาภ 16,234.10
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 16,154.99
วัชรา คุ้มเมือง 16,061.12
สุวจี พรมลาย 16,025.52
จิราพร โพธิ์โสภา  16,014.74
พชร ปัจจัยโคถา 15,809.94
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 15,799.60
รัศมี พรหมกัลป์ 15,793.57
โสภา ซีแพง 15,717.01
อาภรณ์ หนูห้อง 15,682.05
จิดาภา กวีวรากร 15,661.68
ศุภชัย ศรีรักษา 15,579.57
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  15,482.24
พิไลพร เลาหะคุณากร 15,466.94
ประเสริฐ ทองลอย  15,433.93
แสงอรุณ เมืองสุข 15,374.85
ณัฐวุฒิ นารานิชดา 15,359.55
ธีรธร กีรติสุรัติ 15,355.21
สาโรจน์ ศรีรักษา 15,259.25
นัฐวุฒิ พูลผล 15,100.71
ขึ้นข้างบน