ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่1/3/57-31/3/57

ยอดเกิน15000บ.ขึ้นไป

ทิพย์วิจิตร .271,027.07
อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท139,279.54
ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย121,007.08
วิลอน เซอร์วิส102,003.76
ชยุต เจริญทวีภากูล92,481.31
เอกชัย สุขพงษ์86,885.25
พนิดา ธรรมลังกา65,101.34
บุญธรรม เดชหาญ64,292.32
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล58,983.52
กุลิสรา วงษ์เทศ57,329.62
นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์48,772.03
ธนภัทร ทศพรปรีชา45,546.64
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์43,166.78
วิโรจน์ เกตุประยูร41,654.36
ไชยยา ชนะชัย41,595.92
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์38,673.39
ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์34,608.75
เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์30,887.10
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ30,811.94
สิทธิชัย ชัชราภรณ์30,541.13
อภิชาติ ปรีชา30,087.26
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์30,000.15
โกวิท ประทีป ณ ถลาง29,836.50
ชาณุภัทร เจิมจิตต์29,228.19
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร27,463.14
วงศ์สถิตย์ สมสูง26,334.99
สุวรรณา เหลืองบารมี25,909.56
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์25,688.83
ศุภเดช ภัทรวดีวรกุล24,142.20
คณพศ โชติประทุม23,336.58
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ22,865.83
สุพรรณา จิตต์มั่น21,364.73
ธนกร เหลืองบารมี20,422.78
สาโรจน์ ศรีรักษา18,468.19
จุรี สุวรรณวงศ์17,389.73
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์16,898.35
วนิดา เกิดธนมงคล16,895.02
ชยพล คำมา16,849.88
จินตพัชญ์ วิภาคะ16,759.33
พัฒนศักดิ์ สายศรี15,759.07
นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ15,611.45
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล15,135.93
ณิชาภา เจริญทวีภากูล15,052.80
ขึ้นข้างบน