ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 439,720.55
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 277,290.93
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 224,299.45
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 175,264.94
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 155,281.62
บวร แสนเรือน 123,503.47
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 120,851.48
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 101,398.90
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 94,044.76
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 89,257.91
ทรัพย์มงคล 59 . 85,948.86
สุจริต ควรผดุง 82,182.55
จำรัส บุญศรี 76,963.45
ธนัตพงศ์ ธนศิริจตุรัตน์  74,926.20
บุญธรรม เดชหาญ 71,496.71
วงค์เดือน วิจิตร 71,447.83
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 71,315.62
คณพศ โชติประทุม 70,062.87
นพพล ดีมงคล 70,003.88
ม.ทศพรปรีชา . 69,325.37
พีระยุทธ เกษแก้ว 66,013.05
ไพโรจน์ บุญมาก 61,536.64
ขนิษฐา เครือวงศ์ 61,171.19
วงศ์สถิตย์ สมสูง 60,866.63
วิโรจน์ เกตุประยูร 59,345.88
ธรรมพล ประภาสัย 57,676.21
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 57,323.07
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 53,545.85
ไชยยา ชนะชัย 53,383.07
ธัญลักษณ์ รนที 52,773.74
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 52,466.43
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 52,030.38
วรายุทธ ขระเขื่อน 50,737.63
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 46,865.45
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 45,995.88
อาภากร เดชพงษ์ 44,526.08
วรัญญา เจิมจิตต์ 44,431.72
แอคชั่นโกล ทรู . 44,019.74
ธรารินทร์ ถิ่นดง 42,607.63
ไอยรัตน์ โชติการ 41,403.54
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,438.92
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  39,238.10
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 35,462.86
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 34,950.96
สมพงษ์ คงประเวช 34,298.30
วนิดา เกิดธนมงคล 31,977.13
อภิชาติ ปรีชา 31,644.92
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 31,581.18
รุ่งฟ้า พันธ์งาม 30,278.21
นวนิจ ตัณฑัยย์ 28,430.84
สายัณห์ ใจกล้า 28,040.28
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 27,287.41
พนิดา ธรรมลังกา 26,915.08
ราชวัชร โรจน์ทินกร 26,851.65
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 26,106.50
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 25,573.75
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 25,529.08
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 24,042.77
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 23,888.11
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 23,579.05
นพดล อินตา 23,293.45
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 23,292.41
นารี แสนประสิทธิ์ 23,219.97
เบญญาภา ประยูรวงค์ 23,198.77
จันทนา โชคตาม 23,124.81
ณธรรศ โฉมยา 22,978.15
อริสรา วิชาผา 22,774.46
ศลิษา นาคฤทธิ์ 22,702.28
ฐานิตา โสโพธิ์ 22,547.61
ศศิตา บัวสี 22,351.77
พลอย สาสนทาญาติ 22,246.73
ธนพร พรหมเมา 21,734.55
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 21,403.14
ภัชระ จิระประเสริฐพันธ์ 21,213.89
นิภา ชุมภูปิน 21,213.26
วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,856.58
กันยาวีร์ นาคนายม 20,539.37
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 19,884.83
สมพงษ์ คุณสมบัติ 19,825.45
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
เจียม ลือลั่น 19,481.34
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 19,459.75
ณภัทร ศรีพรม 19,411.71
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 19,293.79
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 19,248.91
สมสุข อนุพันธ์ 19,242.12
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 18,850.11
ถาวร พ้นภัย 18,471.80
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,840.45
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 17,768.50
อรุณนี โสธโน 17,666.94
ภูวเดช นามวงษ์ 17,665.58
นคร สิทธาพัฒนพร 17,364.11
อัญชลี อยู่พร้อม 17,220.43
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 17,203.41
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 17,126.08
พิชัย แก้วทอง 17,098.68
ซาอาดะห์ ตู้เพชร 17,067.63
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 16,617.10
สุชาติ อัคนียุทธ 16,584.49
อนุวัติ จันทร์ลอย 16,571.64
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
สมพล หนูในน้ำ 16,171.65
จะลุย อ่อนปุย 15,817.21
จิราพร โพธิ์โสภา 15,766.49
วิน จุลกเสตถ์ 15,729.62
โสพิศ ศิริโท 15,670.63
ชวัตร คำหงษา 15,594.88
ศุภชัย ศรีรักษา 15,579.57
สุภาพงษ์ พันธ์แน่น  15,576.41
พรนิภา ปรีชา 15,563.26
สารพล แจ่มจรัส  15,540.19
กิตติชัย อ่างทอง 15,437.81
พงณ์ บุญชูประภา 15,323.81
สรวิชญ์ บุญขวัญ 15,301.96
ธีรธร กีรติสุรัติ 15,184.97
ประภัสสร เชาว์ชาญ 15,147.25
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 15,123.00
จิดาภา กวีวรากร 15,106.70
พิไลพร เลาหะคุณากร 15,081.40
ขึ้นข้างบน