ประกาศรายชื่อสมาชิกร่วมออกบูธ งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ THAILAND FRANCHISE EXPO ครั้งที่29

ประกาศรายชื่อสมาชิกร่วมออกบูธ


"งานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ THAILAND FRANCHISE EXPO ครั้งที่29"

สู่การขยายสายงาน เพื่อสร้างรายได้เป็น แสน ต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุน

สถานที่จัดงาน เซ็นทรัลพลาซา พระราม2 ฮอลล์ ชั้น4

ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561 ( เวลา 10.00 - 20.00 น )


วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561

ลำดับรายชื่อ
1คุณ โกศล   บุญยวง
2คุณ อภิชา   สืบจากศรี
3คุณ ปุญชนา  ประภากวินกุล
4คุณ ตฤณ   วัฒนชัยศิริกุล
5คุณ อภิชญาภรณ์ ฉัตรแก้วนภา
6คุณ ชัญญภัค  เจตนาสัมฤทธิ์โชค


วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

ลำดับรายชื่อ
1คุณ โกศล   บุญยวง
2คุณ ตฤณ  วัฒนชัยศิริกุล
3คุณ อภิชา   สืบจากศรี
4คุณ ไพโรจน์  บุญมาก
5คุณ ชญาดา  จันทร์สว่าง
6
คุณ คณธัช เรืองวัฒนวิศิษฐ์


วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561

ลำดับรายชื่อ
1คุณ อินทุกานต์   มุสิกชาติ
2คุณ เกรียงศักดิ์   หาญบวรมงคล
3คุณ ศลิษา    นาคฤทธิ์
4คุณ ธนากร   ชนะศรีโยธิน
5คุณ ธารณา  กุญชรรินทร์
6คุณ มนัสนันท์   ทับไทร


วันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561

ลำดับรายชื่อ
1คุณ ฐากร  นิตย์นิธิพฤทธิ์

2

คุณ ประสพ   ด้วงช้าง
3คุณ ชญาภา   ชวนศรี
4คุณ ชำนาญ   เกิดสรรค์
5คุณ กรวิภา   สุขัคคานนท์
6คุณ ธนนทน์   กล้าณรงค์


        

** สมาชิกที่ยังไม่เคยร่วมอบรมออกบูธ ต้องมาอบรมเงื่อนไขในการออกบูธและรับทราบกฎระเบียบพร้อมกัน
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น ชั้น5 บจก.ศรีกรุงโบรคเกอร์ (สำนักงานใหญ่บางบอน) **

**หมายเหตุ    สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 จะถูกตัดสิทธิ์ร่วมออกบูธ จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
       และ  สมาชิกที่ติดปัญหาในการออกบูธตามวันดังกล่าว ไม่สามารถให้สมาชิกท่านอื่นมาแทนได้ และไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

ขึ้นข้างบน