ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 422,770.50
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 267,527.01
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 236,628.86
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 176,516.23
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 169,032.03
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 121,056.73
บวร แสนเรือน 107,293.90
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 101,671.51
วงค์เดือน วิจิตร 96,200.74
สุจริต ควรผดุง 91,542.52
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 74,160.01
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 73,350.52
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 73,159.54
วิโรจน์ เกตุประยูร 72,420.87
บุญธรรม เดชหาญ 70,141.81
ทรัพย์มงคล 59 . 67,897.02
วงศ์สถิตย์ สมสูง  67,589.75
จำรัส บุญศรี 64,796.04
พีระยุทธ เกษแก้ว 64,766.73
ม.ทศพรปรีชา . 62,056.45
ธรรมพล ประภาสัย 60,486.15
แอคชั่นโกล ทรู . 59,872.38
ขนิษฐา เครือวงศ์  58,495.51
นพพล ดีมงคล 56,877.04
ธัญลักษณ์ รนที 56,872.87
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 56,790.59
ไพโรจน์ บุญมาก 55,947.33
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 54,520.50
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 52,186.35
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 50,496.97
ไชยยา ชนะชัย 50,482.04
คณพศ โชติประทุม 49,237.50
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 49,123.44
อาภากร เดชพงษ์ 48,843.35
เจริญ ประจิมพฤกษ์  48,637.36
ธรารินทร์ ถิ่นดง 42,468.55
นารี แสนประสิทธิ์ 41,626.11
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,372.42
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 39,329.16
ไอยรัตน์ โชติการ  38,779.49
วรัญญา เจิมจิตต์ 37,583.86
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 36,423.42
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล  36,139.44
นวนิจ ตัณฑัยย์  33,801.51
วรายุทธ ขระเขื่อน 32,730.87
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 31,763.61
พนิดา ธรรมลังกา 30,026.43
ศลิษา นาคฤทธิ์  28,025.85
สายัณห์ ใจกล้า 27,356.79
ราชวัชร โรจน์ทินกร 26,276.91
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  25,436.63
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 24,953.13
จันทนา โชคตาม 24,871.27
เบญญาภา ประยูรวงค์ 24,851.16
จะลุย อ่อนปุย 24,211.45
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 23,888.11
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 23,354.17
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 23,068.21
วรชาติ นาคบุรินทร์ 22,940.03
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 22,657.41
นคร สิทธาพัฒนพร 22,240.70
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 22,238.53
ฐานิตา โสโพธิ์ 22,172.07
ณธรรศ โฉมยา 22,154.95
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 22,077.89
วนิดา เกิดธนมงคล 21,833.76
อภิชาติ ปรีชา 21,722.73
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  21,361.71
นิภา ชุมภูปิน 21,071.78
ศศิตา บัวสี 20,936.85
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 20,659.70
ธนพร พรหมเมา 20,107.47
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 19,985.17
ภัชระ จิระประเสริฐพันธ์ 19,936.95
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สมพงษ์ คุณสมบัติ 19,667.55
สมพงษ์ คงประเวช 19,664.45
เจียม ลือลั่น 19,481.34
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 19,118.47
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  18,943.07
ณภัทร ศรีพรม 18,853.85
สุชาติ อัคนียุทธ 18,669.09
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,651.67
บัญชา รื่นฤทัยกุล 18,350.36
อัญชลี อยู่พร้อม 17,842.75
กัญรินทร์ กิติเดชากร  17,731.22
ถาวร พ้นภัย 17,694.28
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 17,436.29
พลอย สาสนทาญาติ 17,340.64
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม  16,856.92
 พิชัย แก้วทอง 16,750.83
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
สารพล แจ่มจรัส  15,982.78
ณัฐมน พหลทัพ  15,954.62
ปารเมศวร์ ภักษา 15,921.73
ชนายุทธ เจรณาเทพ 15,916.40
อรุณนี โสธโน 15,871.62
พรชัย อุตมา 15,823.15
นพดล อินตา 15,713.25
สุธี โพธิ์ทอง  15,513.64
ศุภชัย ศรีรักษา 15,223.69
จิราพร โพธิ์โสภา 15,125.12
นุจิรา ทรงนิคม 15,109.17
ลัลนา ใจมา 15,106.27
ธีรธร กีรติสุรัติ 15,001.62
ขึ้นข้างบน