ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 400,547.30
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 208,898.56
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 188,078.54
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 166,229.50
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 161,188.91
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 115,994.14
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 107,161.71
สุจริต ควรผดุง 99,279.26
บวร แสนเรือน 96,559.95
วงค์เดือน วิจิตร 84,760.13
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 79,821.13
ทรัพย์มงคล 59 . 78,799.71
วงศ์สถิตย์ สมสูง 73,577.34
บุญธรรม เดชหาญ 66,735.83
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 65,198.66
พีระยุทธ เกษแก้ว 64,249.49
ธรรมพล ประภาสัย 63,380.44
วิโรจน์ เกตุประยูร 62,781.49
จำรัส บุญศรี  61,167.36
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล  56,931.40
ม.ทศพรปรีชา . 54,987.07
ไพโรจน์ บุญมาก 54,612.09
แอคชั่นโกล ทรู . 53,544.29
ไชยยา ชนะชัย 49,185.26
นพพล ดีมงคล  47,683.43
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 47,374.05
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 47,292.67
ขนิษฐา เครือวงศ์ 45,813.63
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 45,187.93
ธัญลักษณ์ รนที 44,667.58
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 44,449.83
คณพศ โชติประทุม 44,144.16
ธรารินทร์ ถิ่นดง 42,338.23
วรัญญา เจิมจิตต์ 39,900.27
ไอยรัตน์ โชติการ 39,760.93
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,323.66
อาภากร เดชพงษ์ 39,201.06
วรายุทธ ขระเขื่อน 38,053.41
สุชาติ อัคนียุทธ 37,507.93
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 37,439.27
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 36,763.40
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด .  36,057.82
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 31,265.72
นวนิจ ตัณฑัยย์ 30,389.52
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 29,846.15
วนิดา เกิดธนมงคล 28,509.39
นารี แสนประสิทธิ์ 27,138.09
สายัณห์ ใจกล้า 26,952.70
อัญชลี อยู่พร้อม 26,323.78
ราชวัชร โรจน์ทินกร 26,276.91
สมพงษ์ คงประเวช 25,693.21
ศลิษา นาคฤทธิ์ 24,704.92
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 24,461.77
อภิชาติ ปรีชา 24,001.09
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 23,900.71
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 23,888.11
นคร สิทธาพัฒนพร 23,837.76
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 23,416.21
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 22,813.13
ฐานิตา โสโพธิ์ 22,172.07
ณธรรศ โฉมยา 22,154.95
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 21,362.64
นิภา ชุมภูปิน 20,950.80
พลอย สาสนทาญาติ 20,722.88
สมพงษ์ คุณสมบัติ 20,598.73
วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,445.76
ศศิตา บัวสี 20,247.09
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 19,879.25
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
อนุวัติ จันทร์ลอย 19,594.50
เจียม ลือลั่น 19,239.30
จะลุย อ่อนปุย 19,220.34
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 18,697.71
ภัชระ จิระประเสริฐพันธ์  18,533.80
ทัศรินทร์ จันทร 18,154.64
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 17,813.39
ธนพร พรหมเมา  17,483.68
พนิดา ธรรมลังกา 17,452.99
ณภัทร ศรีพรม 17,107.56
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 16,688.53
จันทนา โชคตาม 16,683.32
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 16,678.60
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 16,500.11
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 16,394.30
พิชัย แก้วทอง 16,314.06
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
เรืองยศ โรจน์ไพศาลกิจ 16,237.61
เบญญาภา ประยูรวงค์ 16,057.67
รัชฎาภรณ์ พิญญพงษ์ 15,636.78
ณัฐมน พหลทัพ 15,631.61
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 15,590.62
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 15,588.45
ปารเมศวร์ ภักษา 15,502.33
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 15,404.69
ศุภชัย ศรีรักษา  15,156.50
ธีรธร กีรติสุรัติ 15,001.62
ขึ้นข้างบน