ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 429,536.85
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 271,305.85
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 239,361.64
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 184,780.64
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 158,694.23
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 128,443.30
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 121,531.49
สุจริต ควรผดุง 108,545.98
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 92,027.56
บวร แสนเรือน 91,013.11
วิโรจน์ เกตุประยูร 77,964.89
วงค์เดือน วิจิตร 77,070.99
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 76,419.90
ทรัพย์มงคล 59 . 74,360.42
จำรัส บุญศรี  66,670.91
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 65,529.45
พีระยุทธ เกษแก้ว 63,297.95
ธรรมพล ประภาสัย 60,324.98
บุญธรรม เดชหาญ 58,837.07
นพพล ดีมงคล  56,651.14
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 50,598.43
วงศ์สถิตย์ สมสูง 49,200.10
ไพโรจน์ บุญมาก 49,155.25
ขนิษฐา เครือวงศ์ 49,001.82
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย  48,729.90
ไชยยา ชนะชัย 48,327.60
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล  47,842.31
ม.ทศพรปรีชา . 47,580.01
ธัญลักษณ์ รนที 45,443.01
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 43,091.15
ธรารินทร์ ถิ่นดง 41,870.96
แอคชั่นโกล ทรู . 41,541.14
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 40,887.98
คณพศ โชติประทุม 40,797.10
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 39,502.29
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,287.76
วรัญญา เจิมจิตต์ 39,256.78
วนิดา เกิดธนมงคล 37,730.43
อาภากร เดชพงษ์ 37,624.33
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 37,568.38
ไอยรัตน์ โชติการ 35,731.68
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด .  34,735.78
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 34,698.08
วรายุทธ ขระเขื่อน 34,590.80
นวนิจ ตัณฑัยย์ 34,337.19
สุมนต์ โยงรัมย์ 33,965.03
กษมา สุภาพงษ 33,923.40
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 32,509.25
สายัณห์ ใจกล้า 26,491.03
ราชวัชร โรจน์ทินกร 26,276.91
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 25,076.04
อภิชาติ ปรีชา 24,581.42
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 24,461.77
พลอย สาสนทาญาติ 23,961.21
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 23,888.11
กัณฑ์กมล สุภาพงษ์ 23,716.20
นคร สิทธาพัฒนพร 23,618.78
วรชาติ นาคบุรินทร์  23,214.24
พนิดา ธรรมลังกา 23,021.83
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 22,841.61
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 22,568.98
ณธรรศ โฉมยา  22,154.95
สมเกียรติ เผื่อแผ่  22,000.61
สมพงษ์ คงประเวช 21,960.70
ฐานิตา โสโพธิ์ 21,913.48
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 21,548.23
นิภา ชุมภูปิน 20,811.18
ศลิษา นาคฤทธิ์ 20,612.97
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 20,381.85
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 20,314.25
วิน จุลกเสตถ์ 20,265.92
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์  20,082.51
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 19,799.77
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
เจียม ลือลั่น 19,239.30
ศศิตา บัวสี 18,870.53
สมพงษ์ คุณสมบัติ 18,551.57
นุจิรา ทรงนิคม 18,413.02
ภากร ก้อนทอง 17,481.99
จันทนา โชคตาม 17,461.19
จะลุย อ่อนปุย 17,369.33
กันยาวีร์ นาคนายม 17,069.52
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 16,987.57
อรุณนี โสธโน 16,695.62
ธนพร พรหมเมา 16,536.33
ณภัทร ศรีพรม 16,455.96
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 16,428.74
พิชัย แก้วทอง 16,314.06
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 16,142.15
อนันท์ ตรีพล 15,619.40
ณัฐมน พหลทัพ 15,456.14
ปารเมศวร์ ภักษา 15,450.72
กิตติชัย อ่างทอง  15,299.34
ศุภชัย ศรีรักษา 15,156.50
ขึ้นข้างบน