ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร. 427,587.70
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป. 212,249.45
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด. 206,787.35
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป. 174,570.92
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป. 139,301.41
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 122,340.15
สุจริต ควรผดุง 94,022.17
บวร แสนเรือน 92,627.89
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 88,360.98
ทรัพย์มงคล 59. 85,473.35
จำรัส บุญศรี 69,140.60
ม.ทศพรปรีชา. 67,699.57
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 64,579.72
วงศ์สถิตย์ สมสูง 63,697.02
บุญธรรม เดชหาญ 63,547.69
พีระยุทธ เกษแก้ว 62,905.14
วงค์เดือน วิจิตร 62,161.03
แอคชั่นโกล ทรู. 59,715.91
ธรรมพล ประภาสัย 59,711.48
วิโรจน์ เกตุประยูร 59,203.36
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 58,826.97
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 56,099.76
นพพล ดีมงคล 53,179.93
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 51,671.25
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 51,113.18
พลอย สาสนทาญาติ 49,884.64
ไชยยา ชนะชัย 48,857.95
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด. 47,406.80
คณพศ โชติประทุม 46,843.33
ขนิษฐา เครือวงศ์ 45,669.24
วรายุทธ ขระเขื่อน 45,023.75
วรัญญา เจิมจิตต์ 44,536.45
อาภากร เดชพงษ์ 43,539.33
ไพโรจน์ บุญมาก 41,990.08
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด. 41,866.35
ธรารินทร์ ถิ่นดง 41,445.04
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 40,223.97
สาวิณี พงษ์โพธิ์  40,176.53
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,252.09
ธัญลักษณ์ รนที 39,251.37
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 38,885.43
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 38,457.46
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 37,834.53
สุมนต์ โยงรัมย์ 33,929.03
นวนิจ ตัณฑัยย์ 31,722.08
วนิดา เกิดธนมงคล 30,495.51
จันทนา โชคตาม 28,974.71
วรชาติ นาคบุรินทร์ 28,308.29
อภิชาติ ปรีชา 27,916.10
พนิดา ธรรมลังกา 27,834.61
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 26,617.79
สายัณห์ ใจกล้า 26,399.70
ราชวัชร โรจน์ทินกร 26,060.41
ศลิษา นาคฤทธิ 25,546.25
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 25,404.03
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 25,371.16
สมพงษ์ คงประเวช 25,019.22
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 24,205.92
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 23,201.33
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 22,446.59
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 21,861.45
ฐานิตา โสโพธิ์ 21,775.71
นคร สิทธาพัฒนพร 21,682.87
ณธรรศ โฉมยา 21,337.15
นิภา ชุมภูปิน 20,686.44
นารี แสนประสิทธิ 20,601.40
ไอยรัตน์ โชติการ 20,261.94
สมพงษ์ คุณสมบัต 19,879.04
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 19,763.45
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 19,647.93
เจียม ลือลั่น 19,239.30
ศศิตา บัวสี 18,822.53
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 18,684.52
สิทธิชัย ศรีมันตะ 18,441.42
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 17,983.68
จิราพร โพธิ์โสภา 17,894.10
นุจิรา ทรงนิคม 17,446.04
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 17,428.63
ปุณยนุช ศรีกุล 17,153.06
ศักย์วริษฐ์ สารข้าวดำ 17,078.89
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,077.57
ภัชระ จิระประเสริฐพันธ์ 17,012.29
เอกชัย สุขพงษ์ 16,726.06
ภากร ก้อนทอง 16,510.11
ณภัทร ศรีพรม 16,455.96
ประภัสสร เชาว์ชาญ 16,348.79
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
จะลุย อ่อนปุย 16,088.77
พิชัย แก้วทอง 16,062.75
ธนพร พรหมเมา 15,731.34
พงณ์ บุญชูประภา 15,731.34
กิตติชัย อ่างทอง 15,674.89
เบญญาภา ประยูรวงค์ 15,657.39
สุธี โพธิ์ทอง 15,632.16
ณัฐมน พหลทัพ 15,336.16
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 15,322.41
ศุภชัย ศรีรักษา 15,150.50
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 15,143.90
ขึ้นข้างบน