ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561


รายชื่อยอด
ทิพย์วิจิตร .380,658.72
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .232,485.57
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .210,698.66
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .154,844.10
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .142,647.15
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์104,937.52
บวร แสนเรือน101,477.66
ทรัพย์มงคล 59 .90,194.14
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์86,259.54
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์82,258.42
วิโรจน์ เกตุประยูร78,379.39
สุจริต ควรผดุง75,927.32
จำรัส บุญศรี71,951.48
วงค์เดือน วิจิตร62,994.49
พีระยุทธ เกษแก้ว62,094.61
บุญธรรม เดชหาญ57,885.84
ม.ทศพรปรีชา .57,283.91
ธรรมพล ประภาสัย54,538.20
แอคชั่นโกล ทรู .54,114.71
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ53,555.45
วงศ์สถิตย์ สมสูง51,470.82
ไชยยา ชนะชัย51,312.09
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์51,086.95
เจริญ ประจิมพฤกษ์50,254.93
คณพศ โชติประทุม46,042.68
ไพโรจน์ บุญมาก45,477.57
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย45,380.66
นพพล ดีมงคล45,103.07
ธัญลักษณ์ รนที43,476.28
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล41,305.90
วรัญญา เจิมจิตต์41,136.94
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล41,020.06
ธรารินทร์ ถิ่นดง40,838.23
วรายุทธ ขระเขื่อน39,402.40
สิทธิชัย พุทธเจริญ39,228.83
ขนิษฐา เครือวงศ์38,670.64
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน36,590.85
อาภากร เดชพงษ์35,777.09
สุมนต์ โยงรัมย์33,929.03
นวนิจ ตัณฑัยย์33,179.30
นภัทร พงษ์ประณิธิ31,468.01
วนิดา เกิดธนมงคล31,420.58
สุรศักดิ์ จิตอำนวย29,989.26
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด .29,360.06
อภิชาติ ปรีชา28,906.82
สาวิณี พงษ์โพธิ์27,561.96
พลอย สาสนทาญาติ26,965.50
สายัณห์ ใจกล้า26,169.58
ราชวัชร โรจน์ทินกร26,060.41
ธนกฤต ธีรเดชานันท์24,434.08
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์23,844.01
กษมา สุภาพงษ์23,024.30
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล22,848.03
โสภา สุมิตรสมบุญงาม22,430.78
จันทนา โชคตาม22,169.64
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ21,802.14
ฐานิตา โสโพธิ์21,700.21
ไอยรัตน์ โชติการ20,727.40
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล20,504.01
ศลิษา นาคฤทธิ์20,446.84
พนิดา ธรรมลังกา20,395.31
นิภา ชุมภูปิน20,278.74
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์19,710.44
ระวีวรรณ พวงศิลป์19,699.37
สมเกียรติ เผื่อแผ่19,673.77
สมพงษ์ คงประเวช19,557.31
เจียม ลือลั่น19,233.30
ณธรรศ โฉมยา19,096.63
นารี แสนประสิทธิ์18,860.92
ศศิตา บัวสี18,822.53
สิทธิชัย ศรีมันตะ18,243.51
วรชาติ นาคบุรินทร์18,159.11
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล18,058.54
เบญญาภา ประยูรวงค์17,808.41
วิน จุลกเสตถ์16,845.25
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล16,723.03
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล16,632.83
ภาณุพงศ์ สารข้าวดำ16,533.27
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ16,374.10
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ16,285.23
ภากร ก้อนทอง16,016.60
พิชัย แก้วทอง15,840.21
ณรงศ์วิชญ์ สัตยเศารยะ15,671.56
ณภัทร ศรีพรม15,535.92
ศุภชัย ศรีรักษา15,150.50
ขึ้นข้างบน