ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2561


รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร .                                        412,462.07
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .                                        295,531.10
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์    .                   264,880.98
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .                         159,881.60
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .  145,359.29
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์                                  128,002.46
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์                       110,877.99
บวร แสนเรือน                                            98,723.98
สุจริต ควรผดุง                                           89,192.97
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์                                  75,960.85
นพพล ดีมงคล                                        71,128.47
จำรัส บุญศรี                                                69,508.09
ทรัพย์มงคล 59 .                                       68,845.91
วิโรจน์ เกตุประยูร                                       68,838.92
ม.ทศพรปรีชา .                                             68,427.44
วงค์เดือน วิจิตร                                              67,656.63
วงศ์สถิตย์ สมสูง                                           67,194.31
บุญธรรม เดชหาญ                                        67,042.47
แอคชั่นโกล ทรู .                                            61,590.27
พีระยุทธ เกษแก้ว                                           61,279.18
ธรรมพล ประภาสัย                                       59,812.74
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล                                   59,127.78
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ                                  58,862.31
เจริญ ประจิมพฤกษ์                                         56,092.63
ไชยยา ชนะชัย                                              55,802.36
ไพโรจน์ บุญมาก                                           52,555.72
ธัญลักษณ์ รนที                                               49,833.20
อาภากร เดชพงษ์                                           48,394.06
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย                                48,136.28
ขนิษฐา เครือวงศ์                                           44,813.78
ทวีรัชต์ เกษมพงศ์ชวลิต                                  44,162.44
กษมา สุภาพงษ์                                              43,434.72
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์                                      42,579.02
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล                                41,151.90
ธรารินทร์ ถิ่นดง                                           40,272.29
วนิดา เกิดธนมงคล                                       39,473.74
คณพศ โชติประทุม                                       39,465.52
สิทธิชัย พุทธเจริญ                                      39,142.27
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล                      39,104.09
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน                                           38,511.80
วรัญญา เจิมจิตต์                                             37,937.06
ไอยรัตน์ โชติการ                                        35,358.57
นวนิจ ตัณฑัยย์                                                35,209.63
วรายุทธ ขระเขื่อน                                          33,802.59
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล                                        33,736.24
สุมนต์ โยงรัมย์                                                33,669.95
กัณฑ์กมล สุภาพงษ์                                           33,140.96
สุรศักดิ์ จิตอำนวย                                              31,561.92
ณัฎฐ์วัฒน์ วรพุทธาฉัตร                                    31,416.32
นารี แสนประสิทธิ์                                             28,971.50
จันทนา โชคตาม                                                27,163.40
อภิชาติ ปรีชา                                                    26,841.56
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์                                       26,722.20
ราชวัชร โรจน์ทินกร                                         26,060.41
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์                                       25,898.45 
สายัณห์ ใจกล้า                                                 25,814.02
ศลิษา นาคฤทธิ์                                                25,275.43
ธนกฤต ธีรเดชานันท์                                          24,973.16
พลอย สาสนทาญาติ                                         22,860.82
สมพงษ์ คงประเวช                                            22,738.51
วรชาติ นาคบุรินทร์                                            22,315.53
สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์                                      21,849.05
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล                                           21,834.80
ฐานิตา โสโพธิ์                                                   21,700.21
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล                                         21,411.99
สาวิณี พงษ์โพธิ์                                                  21,253.05
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ                                          21,095.41
สมเกียรติ เผื่อแผ่                                          20,611.36
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ                                 20,593.14
นิภา ชุมภูปิน                                             20,278.74
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ                                     20,074.20
ระวีวรรณ พวงศิลป์                                     19,699.37
กันยาวีร์ นาคนายม                                      19,631.89
พชร พิชัยรัตน์                                            19,200.44
พนิดา ธรรมลังกา                                        19,150.69
เจียม ลือลั่น                                              19,130.53
นุจิรา ทรงนิคม                                           19,061.34
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์                                    18,809.45
อภิชาติ พงษ์วิจิตร                                        18,584.87
เอกชัย สุขพงษ์                                            18,376.50
พรชัย อุตมา                                              18,144.77
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล                                    18,097.69
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล                                 18,004.64
สิทธิชัย ศรีมันตะ                                        17,888.15
ศศิตา บัวสี                                                 17,601.29
ถาวร พ้นภัย                                               17,091.66
เบญญาภา ประยูรวงค์                                     16,791.15
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ                                             16,285.23
ประภัสสร เชาว์ชาญ                                       16,161.71
จะลุย อ่อนปุย                                               15,772.87
นพดล อินตา                                              15,601.96
อรุณนี โสธโน                                             15,387.96
พิชัย แก้วทอง                                             15,382.12
โสภา สุมิตรสมบุญงาม                                    15,358.97
อนุวัติ จันทร์ลอย                                          15,350.43
ภากร ก้อนทอง                                            15,193.34
ศุภชัย ศรีรักษา                                              15,082.55
ขึ้นข้างบน