ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่1 - 31 พฤษภาคม 2561


 
รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร .                                    411,568.16
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .                                    217,092.73
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .                                    194,026.99
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .                                    155,439.27
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .                                    137,850.50
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์                                    114,459.40
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์                                    109,679.07
วงค์เดือน วิจิตร                                      94,489.35
บวร แสนเรือน                                      86,862.16
สุจริต ควรผดุง                                      76,173.18
ทรัพย์มงคล 59 .                                      74,143.08
วิโรจน์ เกตุประยูร                                      73,493.16
วงศ์สถิตย์ สมสูง                                      73,223.91
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์                                      70,479.99
จำรัส บุญศรี                                      70,381.72
บุญธรรม เดชหาญ                                      65,563.48
ม.ทศพรปรีชา .                                      65,253.05
ไชยยา ชนะชัย                                      62,740.39
พีระยุทธ เกษแก้ว                                      60,592.24
นพพล ดีมงคล                                      59,468.27
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ                                      57,108.50
แอคชั่นโกล ทรู .                                      56,921.77
เจริญ ประจิมพฤกษ์                                      50,716.79
ไพโรจน์ บุญมาก                                      45,936.56
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .                                      45,841.09
ธรรมพล ประภาสัย                                      45,291.78
วรายุทธ ขระเขื่อน                                      45,220.90
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล                                      44,840.03
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย                                      43,185.85
คณพศ โชติประทุม                                      41,705.13
ธัญลักษณ์ รนที                                      41,058.89
ขนิษฐา เครือวงศ์                                      40,066.54
ธรารินทร์ ถิ่นดง                                      40,014.90
สิทธิชัย พุทธเจริญ                                      39,142.27
วรัญญา เจิมจิตต์                                      39,063.20
อาภากร เดชพงษ์                                      37,541.14
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์                                      36,682.20
สุรศักดิ์ จิตอำนวย                                      36,625.46
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล                                      35,379.68
นวนิจ ตัณฑัยย์                                      34,602.49
สุมนต์ โยงรัมย์                                      33,267.53
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด .                                      32,935.00
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์                                      32,766.17
วนิดา เกิดธนมงคล                                      32,504.04
สาวิณี พงษ์โพธิ์                                      30,014.34
อภิชาติ ปรีชา                                      28,503.58
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน                                      27,945.69
ไอยรัตน์ โชติการ                                      27,884.92
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์                                      26,212.15
พนิดา ธรรมลังกา                                      25,916.67
พิมพ์ภัทรา ศรีอินร์สุท                                      25,806.72
สุชาติ อัคนียุทธ                                      25,437.18
สายัณห์ ใจกล้า                                      25,269.62
ราชวัชร โรจน์ทินกร                                      23,921.01
สมพงษ์ คงประเวช                                      23,702.62
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ                                      23,512.60
จันทนา โชคตาม                                      23,505.49
พลอย สาสนทาญาติ                                      23,160.86
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล                                      23,054.36
โสภา สุมิตรสมบุญงาม                                      22,562.55
วรชาติ นาคบุรินทร์                                      21,795.65
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล                                      21,612.74
ฐานิตา โสโพธิ์                                      21,402.34
เบญญาภา ประยูรวงค์                                      21,306.91
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล                                      21,300.93
อนุวัติ จันทร์ลอย                                      20,698.54
สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์                                      20,591.54
ธนกฤต ธีรเดชานันท์                                      20,208.39
นุจิรา ทรงนิคม                                      20,053.55
นิภา ชุมภูปิน                                      19,949.25
ระวีวรรณ พวงศิลป์                                      19,699.37
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ                                      19,206.40
สุรีย์พร อินอ่อน                                      19,138.92
เจียม ลือลั่น                                      19,130.53
ชวัตร คำหงษา                                      18,596.09
กิตติชัย อ่างทอง                                      18,491.19
ปภัทณศร เสมสูงเนิน                                      18,400.53
ลภัสรดา สุนาอาจ                                      18,052.80
นลลินา โสธโน                                      17,822.94
สิทธิชัย ศรีมันตะ                                      17,732.15
ศศิตา บัวสี                                      17,601.29
กันยาวีร์ นาคนายม                                      17,481.57
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์                                      17,342.85
ศลิษา นาคฤทธิ์                                      17,340.74
จะลุย อ่อนปุย                                      17,296.26
ณธรรศ โฉมยา                                      16,717.84
เอกชัย สุขพงษ์                                      16,371.99
นารี แสนประสิทธิ์                                      16,306.98
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ                                      16,285.23
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ                                      15,617.32
ณัฐวดี จันทร์ลอย                                      15,397.65
พิชัย แก้วทอง                                      15,091.36
ศุภชัย ศรีรักษา                                      15,082.55
ประภัสสร เชาว์ชาญ                                      15,049.18
ขึ้นข้างบน