ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่1-28 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่1-28 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร 383,823.95
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด . 234,427.19
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 192,473.62
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 153,234.57
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 137,854.19
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 117,117.01
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 116,083.97
บวร แสนเรือน 108,875.13
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 92,174.20
สุจริต ควรผดุง 82,931.74
ทรัพย์มงคล 59 . 78,598.75
ม.ทศพรปรีชา . 70,590.34
วิโรจน์ เกตุประยูร 70,482.22
จำรัส บุญศรี 69,285.52
วงค์เดือน วิจิตร 68,578.22
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 63,298.63
พีระยุทธ เกษแก้ว 57,103.79
บุญธรรม เดชหาญ 56,144.12
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 54,511.20
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 53,896.90
ธรรมพล ประภาสัย 51,665.91
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 49,982.95
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 49,928.29
แอคชั่นโกล ทรู . 48,170.55
นพพล ดีมงคล 47,296.57
วงศ์สถิตย์ สมสูง 43,170.23
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 43,130.57
ไชยยา ชนะชัย 42,060.81
คณพศ โชติประทุม 41,572.35
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,142.27
อาภากร เดชพงษ์ 38,393.53
พรรษมนต์ จิรโชติฐาพงศ์ 38,266.97
วรายุทธ ขระเขื่อน 37,233.79
ธัญลักษณ์ รนที 36,474.23
วรัญญา เจิมจิตต์ 35,809.01
ไพโรจน์ บุญมาก 34,761.14
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 33,964.64
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 33,575.73
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 33,097.00
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,829.77
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 32,808.91
ขนิษฐา เครือวงศ์ 30,186.88
นารี แสนประสิทธิ์ 30,150.14
ณัฐวุฒิ นารานิชดา 26,756.65
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 26,591.20
นวนิจ ตัณฑัยย์ 24,525.86
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 24,453.72
ไอยรัตน์ โชติการ 24,397.27
สมพงษ์ คงประเวช 23,373.04
สายัณห์ ใจกล้า 23,313.73
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 22,824.80
วนิดา เกิดธนมงคล 22,621.01
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 22,357.95
พรชัย อุตมา 22,153.88
อภิชาติ ปรีชา 21,661.09
โสภา ซีแพง 21,653.00
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 21,268.45
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 21,102.00
ฐานิตา โสโพธิ์ 20,860.95
พนิดา ธรรมลังกา 20,539.63
ภูวเดช นามวงษ์ 20,332.74
วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,329.76
พลอย สาสนทาญาติ 20,038.53
จันทนา โชคตาม 19,837.67
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 19,301.34
นิภา ชุมภูปิน 19,233.25
สุรีย์พร อินอ่อน 19,138.92
นลลินา โสธโน 18,999.07
เจียม ลือลั่น 18,687.85
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 18,609.21
ภูชิษา ประยูรวงค์ 18,541.11
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 18,289.91
ราชวัชร โรจน์ทินกร 18,111.76
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 18,077.31
สิทธิชัย ศรีมันตะ 16,955.70
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 16,369.00
ธัญพร รุ่งสว่าง 16,365.45
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 16,263.70
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 15,982.31
กันยาวีร์ นาคนายม 15,953.41
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 15,936.79
นคร สิทธาพัฒนพร 15,851.80
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 15,525.83
สุชาติ อัคนียุทธ 15,308.36
จิราพร โพธิ์โสภา 15,259.78
ณธรรศ โฉมยา 15,246.56
เอกชัย สุขพงษ์ 15,213.06
สิริลักษณ์ ตันเสลานนท์ 15,130.78
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 15,043.06
ขึ้นข้างบน