ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่1-31 มกราคม 2561

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปตั้งแต่1-31 มกราคม 2561

รายชื่อ ค่าสายงาน
ทิพย์วิจิตร . 461,177.16
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด . 307,591.89
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 215,411.77
อัญชลี อยู่พร้อม 210,114.96
บุญธรรม เดชหาญ 201,813.54
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 162,970.12
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 159,080.50
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 153,117.03
บวร แสนเรือน 142,522.37
วรายุทธ ขระเขื่อน 142,432.86
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 115,404.91
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 106,722.25
วงค์เดือน วิจิตร 88,081.56
สุจริต ควรผดุง 87,056.05
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 86,962.04
ทรัพย์มงคล 59 . 84,947.51
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 76,866.06
จำรัส บุญศรี 74,246.74
ม.ทศพรปรีชา . 74,164.59
คณพศ โชติประทุม 72,543.98
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 67,662.27
วิโรจน์ เกตุประยูร 66,795.03
แอคชั่นโกล ทรู . 64,433.03
นพพล ดีมงคล 62,871.10
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 61,920.39
ไชยยา ชนะชัย 61,236.15
วงศ์สถิตย์ สมสูง 60,435.89
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 58,230.27
พีระยุทธ เกษแก้ว 55,822.87
ไพโรจน์ บุญมาก 55,551.42
ธรรมพล ประภาสัย 55,063.63
อาภากร เดชพงษ์ 47,971.09
ขนิษฐา เครือวงศ์ 44,644.23
วรัญญา เจิมจิตต์ 42,380.34
วนิดา เกิดธนมงคล 41,953.44
กฤตพัส บัวไชย 41,710.90
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 39,250.32
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,043.40
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 38,500.45
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 38,068.24
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 37,668.49
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 36,476.70
ธัญลักษณ์ รนที 34,704.18
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 34,357.17
จันทนา โชคตาม 33,259.85
นวนิจ ตัณฑัยย์ 31,509.99
สมพงษ์ คงประเวช 31,190.59
ไอยรัตน์ โชติการ 30,136.77
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 29,113.24
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 27,274.90
พนิดา ธรรมลังกา 27,165.87
พลอย สาสนทาญาติ 26,875.18
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 26,579.12
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 26,195.97
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 25,416.15
อภิชาติ ปรีชา 25,320.69
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 25,072.13
กันยาวีร์ นาคนายม 24,898.92
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 23,929.86
สายัณห์ ใจกล้า 23,307.73
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 22,357.95
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 22,242.50
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 22,182.22
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 21,278.63
ฐานิตา โสโพธิ์ 20,505.65
วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,091.81
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 19,842.92
พรชัย อุตมา 19,834.31
ถาวร พ้นภัย 19,825.51
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 19,654.19
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 19,080.67
นิภา ชุมภูปิน 19,073.21
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 19,048.61
สุรีย์พร อินอ่อน 19,036.52
เจียม ลือลั่น 18,687.85
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 18,595.24
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,546.98
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 18,509.68
ราชวัชร โรจน์ทินกร 17,998.62
สุชาติ อัคนียุทธ 17,824.43
กิตติชัย อ่างทอง 17,794.88
ภูวเดช นามวงษ์ 17,607.55
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 17,344.67
สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 17,105.52
สิทธิชัย ศรีมันตะ 16,838.70
ศรุต ประภากวินกุล 16,826.00
นพดล อินตา 16,765.30
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,636.78
อนุวัติ จันทร์ลอย 16,485.47
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
ภูชิษา ประยูรวงค์ 15,676.51
สารพล แจ่มจรัส 15,534.93
ณธรรศ โฉมยา 15,073.43
เอกชัย สุขพงษ์ 15,058.31
ขึ้นข้างบน