ยอดค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560


รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 358,275.80
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 182,980.49
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 168,501.54
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 132,813.80
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 124,669.36
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 119,040.41
บวร แสนเรือน 80,358.03
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 79,743.60
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 75,882.68
สุจริต ควรผดุง 71,756.71
วงค์เดือน วิจิตร 71,682.84
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 70,679.25
ทรัพย์มงคล 59 63,418.16
วิโรจน์ เกตุประยูร 62,823.52
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 61,918.99
บุญธรรม เดชหาญ 57,633.53
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 53,239.07
จำรัส บุญศรี 52,575.52
ม.ทศพรปรีชา . 51,977.90
พีระยุทธ เกษแก้ว 51,440.09
วงศ์สถิตย์ สมสูง 49,047.78
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 48,362.11
อาภากร เดชพงษ์ 46,499.61
แอคชั่นโกล ทรู 44,224.49
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 42,712.37
นพพล ดีมงคล 42,084.60
คณพศ โชติประทุม 41,812.38
ไชยยา ชนะชัย 40,236.76
กฤตพัส บัวไชย 39,800.08
สิทธิชัย พุทธเจริญ 38,865.80
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 38,774.42
ธรารินทร์ ถิ่นดง 37,516.09
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 36,134.48
ธรรมพล ประภาสัย 36,097.39
วรัญญา เจิมจิตต์ 36,034.26
ไพโรจน์ บุญมาก 33,610.55
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 30,132.44
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 28,396.13
วนิดา เกิดธนมงคล 28,021.56
อภิชาติ ปรีชา 25,833.49
ธัญลักษณ์ รนที 25,803.88
ขนิษฐา เครือวงศ์ 25,674.04
ไอยรัตน์ โชติการ 25,278.19
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 24,943.50
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 24,675.29
อรัญญา แสงพูนสุข 24,238.37
วรายุทธ ขระเขื่อน 24,165.55
นวนิจ ตัณฑัยย์ 23,505.39
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 22,357.95
สายัณห์ ใจกล้า 22,203.65
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 22,177.02
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 22,037.40
วิน จุลกเสตถ์ 21,998.26
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,762.98
ฐานิตา โสโพธิ์ 20,352.28
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ 20,164.82
พนิดา ธรรมลังกา 19,898.26
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สุชาติ อัคนียุทธ 19,558.30
วรชาติ นาคบุรินทร์ 19,162.99
สุรีย์พร อินอ่อน 19,036.52
เจียม ลือลั่น 18,687.85
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 18,420.45
นิภา ชุมภูปิน 18,296.39
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 18,111.47
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 18,001.26
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 17,986.82
นคร สิทธาพัฒนพร 17,790.77
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 17,718.60
พงณ์ บุญชูประภา 17,236.16
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 16,927.19
ราชวัชร โรจน์ทินกร 16,364.52
เพ็ญสุดา เมธาสันต์ 16,343.64
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
กันยาวีร์ นาคนายม 15,974.43
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 15,798.37
วิทยา ชนะสิมมา 15,782.35
สิทธิชัย ศรีมันตะ 15,689.03
สุธี โพธิ์ทอง 15,341.60
จันทนา โชคตาม 15,162.73
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 15,145.57
อนุวัติ จันทร์ลอย 15,075.90
ขึ้นข้างบน