ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560

ยอดตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 384,609.00
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 203,528.49
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 202,580.83
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 138,344.53
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 118,533.11
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 100,208.41
บวร แสนเรือน 82,814.18
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 78,706.62
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 77,858.86
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 77,717.70
สุจริต ควรผดุง 73,210.83
ทรัพย์มงคล 59 69,459.53
วงค์เดือน วิจิตร 65,201.40
ม.ทศพรปรีชา . 62,346.33
บุญธรรม เดชหาญ 60,506.33
วิโรจน์ เกตุประยูร 57,767.32
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 54,863.07
แอคชั่นโกล ทรู 54,559.34
วงศ์สถิตย์ สมสูง 51,524.14
พีระยุทธ เกษแก้ว 50,109.64
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 49,950.23
จำรัส บุญศรี 47,336.30
นพพล ดีมงคล 46,555.97
คณพศ โชติประทุม 46,037.44
อาภากร เดชพงษ์ 44,496.05
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 43,932.12
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 41,172.54
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 41,089.98
ไชยยา ชนะชัย 40,327.72
ไพโรจน์ บุญมาก 39,348.81
วรัญญา เจิมจิตต์ 39,129.44
สิทธิชัย พุทธเจริญ 38,735.25
กฤตพัส บัวไชย 38,668.92
ธรรมพล ประภาสัย 38,210.18
สมพล หนูในน้ำ 37,399.62
ธรารินทร์ ถิ่นดง 37,276.45
ขนิษฐา เครือวงศ์ 35,035.59
วนิดา เกิดธนมงคล 33,065.23
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 31,621.94
อภิชาติ ปรีชา 31,356.58
สุมนต์ โยงรัมย์ 30,136.88
ชาตรี ทองวิทยกุล 29,214.59
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 29,100.17
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 27,824.60
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 27,066.07
วรชาติ นาคบุรินทร์ 25,397.22
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 25,213.27
พนิดา ธรรมลังกา 25,133.49
วรายุทธ ขระเขื่อน 24,523.13
สมพงษ์ คงประเวช 23,515.98
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 23,051.38
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 22,988.04
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 22,354.20
สายัณห์ ใจกล้า 21,720.46
ปาริชาติ จรีวรรณรักษ์ 21,484.54
สุธี โพธิ์ทอง 21,390.86
พลอย สาสนทาญาติ 21,173.00
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 20,886.51
ฐานิตา โสโพธิ์ 20,352.28
นวนิจ ตัณฑัยย์ 20,339.11
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,291.28
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 20,140.21
ไอยรัตน์ โชติการ 20,111.10
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
ธัญลักษณ์ รนที 19,040.71
สุรีย์พร อินอ่อน 19,036.52
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 18,922.39
นคร สิทธาพัฒนพร 18,513.09
เจียม ลือลั่น 18,464.49
นิภา ชุมภูปิน 18,296.39
จันทนา โชคตาม 18,233.16
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 16,672.77
ราชวัชร โรจน์ทินกร 16,364.52
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
จุรี สุวรรณวงศ์ 15,988.51
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 15,524.89
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 15,517.92
วิทยา ชนะสิมมา 15,468.68
สิทธิชัย ศรีมันตะ 15,436.42
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 15,224.25
ขึ้นข้างบน