ค่าสายงาน และ ค่าแนะนำ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป

ค่าสายงาน และ ค่าแนะนำ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 430,783.03
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 208,228.31
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 196,025.31
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 157,325.78
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 124,137.95
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 111,180.38
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 99,579.55
ปธิกร จารุโกศล 97,681.96
บวร แสนเรือน 86,389.98
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 85,234.77
แอคชั่นโกล ทรู 79,723.33
วงค์เดือน วิจิตร 73,737.21
วิโรจน์ เกตุประยูร 68,350.11
ทรัพย์มงคล 59 65,420.14
ม.ทศพรปรีชา . 65,253.41
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 62,895.26
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 62,075.86
จำรัส บุญศรี 60,607.65
สุจริต ควรผดุง 58,762.07
คณพศ โชติประทุม 54,256.17
วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,199.02
บุญธรรม เดชหาญ 52,773.87
นพพล ดีมงคล 50,495.47
อาภากร เดชพงษ์ 50,119.93
พีระยุทธ เกษแก้ว 47,286.84
ไชยยา ชนะชัย 45,923.08
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 45,922.16
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 42,974.58
วรชาติ นาคบุรินทร์ 42,606.88
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 41,880.71
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 41,138.42
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 40,150.98
สิทธิชัย พุทธเจริญ 38,547.24
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 38,363.93
กฤตพัส บัวไชย 37,988.87
ธรรมพล ประภาสัย 36,746.81
ธรารินทร์ ถิ่นดง 36,427.16
อภิชาติ ปรีชา 35,684.94
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 33,427.53
ไพโรจน์ บุญมาก 32,446.76
วรัญญา เจิมจิตต์ 32,269.63
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 32,118.63
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 31,218.39
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 30,309.14
สุมนต์ โยงรัมย์ 30,109.88
วนิดา เกิดธนมงคล 27,883.15
พนิดา ธรรมลังกา 27,399.12
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 25,926.06
ไอยรัตน์ โชติการ 25,351.61
ขนิษฐา เครือวงศ์ 25,111.82
วรายุทธ ขระเขื่อน 24,920.41
นวนิจ ตัณฑัยย์ 23,189.59
จันทนา โชคตาม 23,066.46
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 22,438.91
พลอย สาสนทาญาติ 22,110.63
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 21,995.47
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 21,459.13
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 21,406.95
กันยาวีร์ นาคนายม 21,284.73
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 21,237.92
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 21,149.88
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 20,991.52
เอกชัย สุขพงษ์ 20,981.79
สายัณห์ ใจกล้า 20,761.90
ฐานิตา โสโพธิ์ 20,222.28
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 19,838.87
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 19,695.68
พิมพ์ภัทรา ศรีอินร์สุท 19,448.01
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 19,190.98
ธัญลักษณ์ รนที 19,157.23
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 18,854.38
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 18,485.83
สุรีย์พร อินอ่อน 18,336.80
เจียม ลือลั่น 18,193.93
จุรี สุวรรณวงศ์ 17,683.09
อรุณนี โสธโน 17,673.11
พงณ์ บุญชูประภา 17,544.80
สุชาติ อัคนียุทธ 17,050.37
ลภัสรดา สุนาอาจ 16,605.50
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
สมพงษ์ คงประเวช 16,252.27
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ 16,218.83
สุธี โพธิ์ทอง 15,578.18
กัณพงศ์ บุญเจริญ 15,558.50
นลลินา โสธโน 15,548.13
ราชวัชร โรจน์ทินกร 15,295.72
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 15,237.64
ชวัตร คำหงษา 15,184.89


ขึ้นข้างบน