ค่าสายงาน และ ค่าแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2560

ค่าสายงาน และ ค่าแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2560 ยอดตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

รายชื่อยอด
ทิพย์วิจิตร352,616.81
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 195,632.90
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 169,778.76
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป 113,345.63
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 108,163.63
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป 97,838.57
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 91,707.23
วิโรจน์ เกตุประยูร83,654.54
บวร แสนเรือน 70,437.09
แอคชั่นโกล ทรู 64,208.93
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 60,102.86
ม.ทศพรปรีชา 59,309.97
วงค์เดือน วิจิตร 58,411.62
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด 58,043.96
ทรัพย์มงคล 59 56,519.51
จำรัส บุญศรี 54,563.96
คณพศ โชติประทุม 51,195.94
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 46,548.19
พีระยุทธ เกษแก้ว 44,387.89
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 43,693.73
วงศ์สถิตย์ สมสูง 40,502.28
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด40,337.81
บุญธรรม เดชหาญ 39,889.69
วรัญญา เจิมจิตต์ 39,317.33
สิทธิชัย พุทธเจริญ 38,547.24
สุจริต ควรผดุง 37,730.64
กฤตพัส บัวไชย 36,789.71
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 36,744.49
ธรารินทร์ ถิ่นดง 35,155.42
ไชยยา ชนะชัย 35,132.89
ธรรมพล ประภาสัย 33,222.65
อาภากร เดชพงษ์ 30,954.35
ขนิษฐา เครือวงศ์ 30,333.04
สุมนต์ โยงรัมย์ 29,461.78
วรายุทธ ขระเขื่อน 29,458.36
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 29,227.74
อภิชาติ ปรีชา 27,554.37
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 26,947.46
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 26,338.15
นพพล ดีมงคล 25,815.96
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 24,949.96
ภูชิษา ประยูรวงค์ 24,792.21
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 24,351.69
สมพงษ์ คงประเวช 23,937.02
ไพโรจน์ บุญมาก 23,918.50
พลอย สาสนทาญาติ 22,844.38
วรชาติ นาคบุรินทร์ 22,593.31
ไอยรัตน์ โชติการ 22,522.62
ธนัช นิธิบวรธาดา 22,402.38
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 21,928.01
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 21,659.93
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 21,083.22
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 20,991.52
พนิดา ธรรมลังกา 20,704.87
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 20,427.72
ฐานิตา โสโพธิ์ 19,921.00
สายัณห์ ใจกล้า 19,795.87
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 19,203.25
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 19,123.48
สุรีย์พร อินอ่อน 18,336.80
เจียม ลือลั่น 17,591.72
เกรียง อุตมา 17,485.99
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,390.77
จักรพงษ์ สว่างเวียง 17,289.49
นิภา ชุมภูปิน 17,262.38
พงณ์ บุญชูประภา 16,959.68
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 16,891.08
วนิดา เกิดธนมงคล 16,801.23
วรธน เดชาโชติคุณ 16,643.25
ธัญลักษณ์ รนที 16,576.82
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,285.23
จันทนา โชคตาม 16,054.64
พานุ ธนาพงษ์วณิช 15,923.99
จะลุย อ่อนปุย 15,211.16
ขึ้นข้างบน