ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป

ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป

ชื่อยอด
ทิพย์วิจิตร410,549.16
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด229,654.83
วรายุทธ ขระเขื่อน194,708.18
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป171,059.62
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .125,938.37
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์122,866.31
ประชุม อยู่พร้อม119,792.80
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .109,711.61
วิโรจน์ เกตุประยูร79,743.87
จำรัส บุญศรี71,548.09
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .64,084.86
วงค์เดือน วิจิตร63,599.54
ม.ทศพรปรีชา .63,025.81
แอคชั่นโกล ทรู61,374.87
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์59,209.88
ทรัพย์มงคล 5958,116.91
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย55,907.73
คณพศ โชติประทุม52,452.93
ธรรมพล ประภาสัย49,002.72
สุจริต ควรผดุง47,235.80
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ45,969.92
บุญธรรม เดชหาญ45,898.95
พีระยุทธ เกษแก้ว41,784.15
ไชยยา ชนะชัย41,684.31
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด41,289.30
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์40,694.11
สิทธิชัย พุทธเจริญ38,522.63
อภิชาติ ปรีชา36,443.19
วงศ์สถิตย์ สมสูง36,205.95
กฤตพัส บัวไชย35,957.51
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข35,514.83
วรัญญา เจิมจิตต์35,408.57
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล34,910.84
ธรารินทร์ ถิ่นดง34,724.78
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์31,921.23
เจริญ ประจิมพฤกษ์30,925.91
สุรศักดิ์ จิตอำนวย30,278.64
นพพล ดีมงคล29,158.74
สุมนต์ โยงรัมย์28,947.85
จิราพร โพธิ์โสภา26,970.54
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล26,900.91
วนิดา เกิดธนมงคล25,117.88
ธนกฤต ธีรเดชานันท์24,864.13
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ24,679.03
วรชาติ นาคบุรินทร์24,541.33
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์24,304.78
จันทนา โชคตาม23,867.09
อาภากร เดชพงษ์23,394.90
ขนิษฐา เครือวงศ์22,992.45
พลอย สาสนทาญาติ22,851.90
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ22,835.44
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล22,606.83
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน22,581.09
ประพาต หนูแก้ว22,485.79
ภูชิษา ประยูรวงค์22,446.45
เอกชัย สุขพงษ์20,786.23
เกรียง อุตมา20,563.88
โสภา สุมิตรสมบุญงาม20,346.89
ไอยรัตน์ โชติการ20,207.74
ไพโรจน์ บุญมาก20,020.32
ฐานิตา โสโพธิ์19,762.76
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์19,748.63
พงณ์ บุญชูประภา19,325.61
นารี แสนประสิทธิ์18,984.64
สายัณห์ ใจกล้า18,759.37
ธนัช นิธิบวรธาดา18,699.04
สุรีย์พร อินอ่อน18,336.80
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล17,940.67
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ17,896.26
ภัทรชัย ทรัพย์จำนง17,763.73
เจียม ลือลั่น17,149.04
สมพงษ์ คงประเวช16,969.83
นิภา ชุมภูปิน16,630.66
นุจิรา   ทรงนิคม 16,457.11
สิทธิชัย ชัชราภรณ์16,391.84
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ16,249.23
ชวัตร คำหงษา16,017.88
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล15,845.10
สุธี โพธิ์ทอง15,705.22
วรธน เดชาโชติคุณ15,648.08
ธนวัฒน์ ทิพประมวล15,549.56
สันติสุข ช่วยเต้า15,532.04
ขึ้นข้างบน