ค่าสายงาน เเเละ ค่าแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2560


ค่าสายงาน เเเละ ค่าแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2560

ชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร  508,808.79
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 262,511.70
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 235,265.63
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 152,399.24
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 143,372.89
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 134,408.53
ประชุม อยู่พร้อม 111,335.17
วรัญญา เจิมจิตต์ 81,538.40
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 77,244.19
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 76,585.56
จำรัส บุญศรี 73,971.37
คณพศ โชติประทุม 73,331.38
แอคชั่นโกล ทรู 73,190.68
ม.ทศพรปรีชา . 73,190.34
ทรัพย์มงคล 59 64,197.67
วงค์เดือน วิจิตร 63,984.12
วิโรจน์ เกตุประยูร 62,881.43
สุจริต ควรผดุง 62,417.63
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 58,842.53
บุญธรรม เดชหาญ 58,598.17
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 56,643.80
วงศ์สถิตย์ สมสูง 56,335.77
ไชยยา ชนะชัย 55,609.54
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 51,376.75
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 49,002.03
อภิชาติ ปรีชา 48,042.03
อาภากร เดชพงษ์ 44,803.16
วนิดา เกิดธนมงคล 44,240.72
พีระยุทธ เกษแก้ว 40,838.10
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 40,734.99
ธรรมพล ประภาสัย 39,747.47
สิทธิชัย พุทธเจริญ 38,510.63
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 37,389.01
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 36,308.14
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 35,953.59
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 35,747.62
วรายุทธ ขระเขื่อน 35,739.13
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 34,856.92
ธรารินทร์ ถิ่นดง 34,540.49
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 34,407.26
นพพล ดีมงคล 34,381.58
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 33,845.31
จันทนา โชคตาม 33,513.10
ธนวัฒน์ ทิพประมวล 33,480.30
พนิดา ธรรมลังกา 31,361.38
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 30,289.48
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 29,538.43
สมพงษ์ คงประเวช 28,286.07
พลอย สาสนทาญาติ 28,088.28
สุมนต์ โยงรัมย์ 27,700.51
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 26,722.13
ขนิษฐา เครือวงศ์ 25,632.02
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 25,149.57
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 24,539.69
ลัลนา ใจมา 23,539.48
ไอยรัตน์ โชติการ 23,203.47
จุรี สุวรรณวงศ์ 21,321.10
สุชาติ อัคนียุทธ 20,977.30
วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,696.67
เอกชัย สุขพงษ์ 20,676.01
เกรียง อุตมา 20,139.66
พงณ์ บุญชูประภา 19,922.64
ฐานิตา โสโพธิ์ 19,618.48
ชวัตร คำหงษา 19,452.74
ไพโรจน์ บุญมาก 19,300.79
สิทธิชัย ชัชราภรณ์ 19,017.81
ปิยะ วิจิตร 18,857.91
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 18,815.27
สายัณห์ ใจกล้า 18,741.76
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 18,640.71
ภูชิษา ประยูรวงค์ 18,614.24
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 18,611.58
สุรีย์พร อินอ่อน 18,336.80
ประภัสสร ตันติภิญญา 17,398.40
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 17,173.58
เจียม ลือลั่น 17,149.04
ชาตรี เวียงแก้ว 17,026.41
นวนิจ ตัณฑัยย์ 17,010.96
นิภา ชุมภูปิน 16,524.14
กัณพงศ์ บุญเจริญ 16,521.03
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,414.46
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 16,381.57
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,249.23
ธัญพร รุ่งสว่าง 16,197.46
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 15,719.54
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 15,281.23
รภัทร นิลสุวรรณ 15,115.62
ศรุต ประภากวินกุล 15,017.65
ขึ้นข้างบน