ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่ 1-31/12/59 ยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป

ปี2559ผ่านไปแล้วกับเป้าหมายที่พอใจ ตั้งไว้2200ล้านทำได้2150ล้าน ขาดนิดหน่อย เริ่มเห็นสมาชิกมีค่าสายงาน+แนะนำเกินครึ่งล้านต่อเดือนแล้ว 3 แสนใกล้แล้ว 1 แสนมีมากมายเลย สมาชิกมีประมาณ110,000คนแล้ว ปี 2560 ศรีกรุงอาจจะไม่ใช่ขายแต่ประกันรถอย่างเดียว คงมีธุรกิจใหม่อีกมาก เช่น www.724.co.th ปีใหม่นี้2560ขอให้สมาชิก พนักงาน และเพื่อน ร่วมงานทุกท่านมีความสุข สมความปรารถนาทุกประการ

ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่ 1-31/12/59 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

ชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร 516,489.96
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 273,577.15
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 186,519.21
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 179,380.45
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 158,254.92
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 151,092.29
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล 138,397.29
ประชุม อยู่พร้อม 102,323.59
แอคชั่นโกล ทรู 98,251.51
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 89,677.96
ม.ทศพรปรีชา . 86,036.07
สุจริต ควรผดุง 85,592.95
วงค์เดือน วิจิตร 79,580.28
วิโรจน์ เกตุประยูร 77,768.42
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 72,257.80
ทรัพย์มงคล 59 68,012.46
จำรัส บุญศรี 65,747.19
อภิชาติ ปรีชา 64,879.98
อาภากร เดชพงษ์ 64,793.92
คณพศ โชติประทุม 60,096.20
ไชยยา ชนะชัย 50,429.25
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 50,246.07
นพพล ดีมงคล 50,071.94
บุญธรรม เดชหาญ 49,707.63
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 49,108.41
ชาณุภัทร เจิมจิตต์ 47,929.80
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 46,132.50
วรายุทธ ขระเขื่อน 44,342.70
วงศ์สถิตย์ สมสูง 43,768.29
ธรรมพล ประภาสัย 43,151.72
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 42,710.24
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 42,350.12
เอกชัย สุขพงษ์ 41,435.20
พนิดา ธรรมลังกา 41,430.10
พีระยุทธ เกษแก้ว 39,416.48
วนิดา เกิดธนมงคล 39,312.26
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 38,885.14
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 38,771.92
สิทธิชัย พุทธเจริญ 38,132.45
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 37,834.39
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 34,694.68
ธรารินทร์ ถิ่นดง 34,513.49
วรชาติ นาคบุรินทร์ 33,315.70
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 32,648.10
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 32,565.33
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 32,497.27
ขนิษฐา เครือวงศ์ 31,117.97
ปิยะ วิจิตร 31,036.93
สุมนต์ โยงรัมย์ 26,804.80
ไพโรจน์ บุญมาก 26,012.01
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 25,855.92
ธนวัฒน์ ทิพประมวล 25,689.09
พลอย สาสนทาญาติ 25,667.48
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 24,384.16
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 24,202.93
จันทนา โชคตาม 23,625.59
ดิษกร อธิจรัสโชค 22,839.44
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 22,110.85
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 22,031.04
ภูชิษา ประยูรวงค์ 21,675.97
แสงอรุณ เมืองสุข 21,617.52
ไอยรัตน์ โชติการ 21,128.90
พงณ์ บุญชูประภา 20,387.51
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 20,139.26
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ 19,678.43
สรวิชญ์ บุญขวัญ 19,626.67
ฐานิตา โสโพธิ์ 19,603.48
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 18,808.67
สายัณห์ ใจกล้า 18,741.76
วัลลภา พังโพธิ์ 18,320.78
สมพงษ์ คุณสมบัติ 18,310.13
ธัญพร รุ่งสว่าง 18,297.86
สุรีย์พร อินอ่อน 18,234.40
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,906.85
สมพงษ์ คงประเวช 17,782.19
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,687.38
ธนัช นิธิบวรธาดา 17,614.04
ลัลนา ใจมา 17,445.87
เกรียง อุตมา 17,408.04
ดิเรก เนตรนุช 17,374.50
อภิชาติ พงษ์วิจิตร 17,362.69
อมต ตันติภิญญา 17,341.37
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 17,255.32
เจียม ลือลั่น 17,149.04
ประภัสสร ตันติภิญญา 17,033.80
สิทธิชัย ชัชราภรณ์ 16,991.95
วราภรณ์ จันทนะชาติ 16,935.90
พรนิภา ปรีชา 16,867.79
วรธน เดชาโชติคุณ 16,605.02
กิตติชัย อ่างทอง 16,338.42
เฉลิมพร ต้นโพธิ์ธรรม 16,320.45
นิภา ชุมภูปิน 16,289.58
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 16,139.89
จิราพร ประจิมทิศ 15,979.99
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 15,880.06
ศรุต ประภากวินกุล 15,812.95
นวนิจ ตัณฑัยย์ 15,709.87
นารี แสนประสิทธิ์ 15,460.71
กฤตภาส ศิริ 15,406.48
สมชาย วรสีหา 15,354.65
ลาวัณย์ ใบทองแถม 15,308.09
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 15,305.08
ขึ้นข้างบน