ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2559 ยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป

ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2559 ยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป

 รายชื่อยอด 
ทิพย์วิจิตร .379,271.60
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด195,316.38
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป160,601.52
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .145,177.59
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล124,825.99
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์116,138.78
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์107,934.76
ประชุม อยู่พร้อม80,414.23
แอคชั่นโกล ทรู78,286.87
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .74,338.40
.ทศพรปรีชา .72,724.35
สุจริต ควรผดุง68,602.15
ทรัพย์มงคล 5959,371.11
บุญธรรม เดชหาญ55,280.67
วงค์เดือน วิจิตร54,662.57
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ53,846.63
วิโรจน์ เกตุประยูร51,925.90
วงศ์สถิตย์ สมสูง50,836.95
อาภากร เดชพงษ์46,276.53
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด45,589.51
อภิชาติ ปรีชา44,009.52
จำรัส บุญศรี42,599.97
คณพศ โชติประทุม42,270.51
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล42,164.82
วรายุทธ ขระเขื่อน42,127.30
ชาณุภัทร เจิมจิตต์41,637.54
ไอยรัตน์ โชติการ41,464.26
ไชยยา ชนะชัย41,369.18
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์38,790.81
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์38,414.96
สิทธิชัย พุทธเจริญ37,577.71
พีระยุทธ เกษแก้ว36,454.45
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย36,378.37
เอกชัย สุขพงษ์35,988.01
เจริญ ประจิมพฤกษ์35,712.90
นพพล ดีมงคล34,618.60
วนิดา เกิดธนมงคล34,032.33
ธรรมพล ประภาสัย33,947.04
ธรารินทร์ ถิ่นดง32,771.22
สุรศักดิ์ จิตอำนวย31,272.10
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ30,000.15
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์28,343.25
พชร ประกายแสงส่อง28,192.56
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ26,776.20
ไพโรจน์ บุญมาก26,395.89
พนิดา ธรรมลังกา25,866.56
สุมนต์ โยงรัมย์25,707.54
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน25,050.17
ขนิษฐา เครือวงศ์24,850.27
ธนกฤต ธีรเดชานันท์24,615.05
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข24,503.59
จันทนา โชคตาม24,025.84
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล23,902.73
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์23,765.48
วิภาดา สมรสัณห์22,650.53
ปิยะ วิจิตร21,013.90
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล19,939.87
ระวีวรรณ พวงศิลป์19,699.37
พลอย สาสนทาญาติ19,397.69
วรชาติ นาคบุรินทร์19,310.96
ภูชิษา ประยูรวงค์19,095.54
ดิเรก เนตรนุช18,951.44
ฐานิตา โสโพธิ์18,560.07
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม18,444.35
กัณพงศ์ บุญเจริญ18,232.46
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์18,127.90
วีรนันท์ มาศแก้ว17,981.85
สายัณห์ ใจกล้า17,945.95
สมพงค์ บุญชูประภา17,924.65
สุระสิทธิ์ เดวี17,545.86
ธัชชัย ลิปิการกุล17,453.60
โสภา สุมิตรสมบุญงาม17,267.97
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด17,239.42
เจียม ลือลั่น17,149.04
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น16,897.35
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล16,671.57
ลัลนา ใจมา16,663.73
สุรีย์พร อินอ่อน16,389.28
ดิษกร อธิจรัสโชค16,368.53
จุรี สุวรรณวงศ์16,146.71
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร16,075.04
สุรศักดิ์ มั่นเหมือนป้อม15,986.76
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ15,836.00
นิภา ชุมภูปิน15,661.94
นคร สิทธาพัฒนพร15,624.38
นวนิจ ตัณฑัยย์15,484.10
กันยาวีร์ นาคนายม15,425.45
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ15,113.67
ขึ้นข้างบน