ค่าสายงานและค่าแนะนำ ยอดตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2559 ยอดเกิน 15,000บ.ขึ้นไป

ค่าสายงานและค่าแนะนำ ยอดตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2559 ยอดเกิน 15,000บ.ขึ้นไป

ชื่อยอด
ทิพย์วิจิตร .468,892.76
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด181,906.38
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป160,888.19
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .146,830.84
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล123,971.89
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์112,382.89
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์108,472.64
.ทศพรปรีชา .99,712.32
แอคชั่นโกล ทรู95,014.76
วิโรจน์ เกตุประยูร74,987.84
ประชุม อยู่พร้อม69,404.25
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .68,929.70
ธัชชัย ลิปิการกุล67,328.08
ทรัพย์มงคล 5966,427.31
วงค์เดือน วิจิตร57,175.07
อาภากร เดชพงษ์55,037.14
วงศ์สถิตย์ สมสูง54,081.18
สุจริต ควรผดุง50,656.12
ไชยยา ชนะชัย50,029.98
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล49,434.28
บุญธรรม เดชหาญ48,584.61
จำรัส บุญศรี47,475.86
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด44,158.29
คณพศ โชติประทุม43,834.13
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ43,267.87
ขนิษฐา เครือวงศ์42,937.40
อภิชาติ ปรีชา42,602.80
ไอยรัตน์ โชติการ42,389.09
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร40,377.10
ธรรมพล ประภาสัย40,153.32
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์40,105.13
เอกชัย สุขพงษ์39,755.98
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์39,328.03
วนิดา เกิดธนมงคล38,660.81
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ38,182.34
สิทธิชัย พุทธเจริญ37,535.45
ชาณุภัทร เจิมจิตต์37,502.87
นุชนาถ ชื่นอบเชย37,044.08
พีระยุทธ เกษแก้ว34,969.88
พนิดา ธรรมลังกา34,871.26
นพพล ดีมงคล33,497.72
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย32,718.04
สมยศ ว่องเจริญ32,457.48
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์32,371.93
วรายุทธ ขระเขื่อน32,183.81
ธรารินทร์ ถิ่นดง31,975.73
ธนกฤต ธีรเดชานันท์30,506.50
พลอย สาสนทาญาติ28,615.86
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ27,897.39
เจริญ ประจิมพฤกษ์27,340.46
สุรศักดิ์ จิตอำนวย25,812.72
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ25,740.61
สุมนต์ โยงรัมย์25,362.50
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน24,619.91
วรชาติ นาคบุรินทร์24,068.47
ปิยะ วิจิตร22,958.03
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข22,241.38
จันทนา โชคตาม21,973.01
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์21,434.59
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล20,846.32
โสภา สุมิตรสมบุญงาม20,441.50
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล20,153.96
ระวีวรรณ พวงศิลป์19,699.37
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น19,697.20
ไพโรจน์ บุญมาก19,345.38
ประภัสสร ตันติภิญญา18,683.82
ฐานิตา โสโพธิ์18,097.88
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด17,940.52
สมพงค์ บุญชูประภา17,927.80
จุรี สุวรรณวงศ์17,834.49
สายัณห์ ใจกล้า17,043.78
เจียม ลือลั่น17,009.42
ธีรพล ศรีบัวทอง16,566.10
นคร สิทธาพัฒนพร16,430.16
ดิเรก เนตรนุช16,383.74
พชร ประกายแสงส่อง15,881.97
สุรีย์พร อินอ่อน15,691.81
วรธน เดชาโชติคุณ15,622.48
สาโรจน์ ศรีรักษา15,516.44
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ15,418.05
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม15,384.94
ขึ้นข้างบน