ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2559 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2559 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 485,744.62
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 222,597.07
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 187,808.91
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 156,572.34
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล 123,947.61
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 123,678.92
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 101,482.89
แอคชั่นโกล ทรู 101,369.85
วิโรจน์ เกตุประยูร 81,612.26
.ทศพรปรีชา . 80,848.63
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 71,834.58
ทรัพย์มงคล 59 64,750.15
สุจริต ควรผดุง 63,883.53
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 62,702.83
ประชุม อยู่พร้อม 61,747.53
วงค์เดือน วิจิตร 57,616.01
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 56,078.03
อาภากร เดชพงษ์ 54,051.35
จำรัส บุญศรี 51,753.08
บุญธรรม เดชหาญ 49,008.64
ขนิษฐา เครือวงศ์ 46,393.02
ไชยยา ชนะชัย 45,880.42
คณพศ โชติประทุม 45,723.44
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 45,486.10
เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล 45,394.45
วงศ์สถิตย์ สมสูง 44,433.82
ธงรบ ใจซื่อ 43,578.04
ชาณุภัทร เจิมจิตต์ 40,981.31
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 40,539.30
ไอยรัตน์ โชติการ 39,525.10
รุ่งนภา เกิดทิพย์ 38,921.35
เอกชัย สุขพงษ์ 37,617.36
สิทธิชัย พุทธเจริญ 37,489.53
วนิดา เกิดธนมงคล 37,441.44
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 35,230.48
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 34,958.64
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 34,557.89
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 34,361.78
อภิชาติ ปรีชา 34,346.29
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 33,773.93
พีระยุทธ เกษแก้ว 33,173.06
วรายุทธ ขระเขื่อน 33,095.23
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 31,700.41
นพพล ดีมงคล 31,301.37
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 31,217.81
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 30,950.52
ธรารินทร์ ถิ่นดง 30,776.28
พลอย สาสนทาญาติ 30,602.72
ธรรมพล ประภาสัย 30,185.85
พนิดา ธรรมลังกา 29,403.83
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 29,114.27
นลลินา โสธโน 27,383.75
สมพงค์ บุญชูประภา 27,364.92
จันทนา โชคตาม 26,901.98
ปิยะ วิจิตร 24,903.56
สุมนต์ โยงรัมย์ 24,461.06
ดิเรก เนตรนุช 23,781.45
พิมพ์ภัทรา ธนนพิทยนันท์ 23,629.52
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 23,237.18
ไพโรจน์ บุญมาก 23,015.11
พรนภา สืบสารคาม 22,622.75
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 21,269.10
ลัลนา ใจมา 21,241.53
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 21,190.56
วรชาติ นาคบุรินทร์ 20,351.66
สิทธิชัย ชัชราภรณ์ 19,917.19
นวนิจ ตัณฑัยย์ 19,818.99
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สมพงษ์ คุณสมบัติ 19,290.30
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 19,205.25
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข 19,157.40
ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม 18,934.19
นคร สิทธาพัฒนพร 18,647.64
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 18,174.70
ภูชิษา ประยูรวงค์ 17,910.24
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,848.21
โกวิท ประทีป ถลาง 17,644.35
ฐานิตา โสโพธิ์ 17,583.33
สาธิดา เวียงสีมา 17,417.87
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 17,411.82
สุนันทา เอกพันธ์ 17,367.37
ชยพล เรืองเดช 17,364.95
ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ 17,352.15
ประเสริฐ บุญเจริญ 17,128.30
สายัณห์ ใจกล้า 16,721.19
วรธน เดชาโชติคุณ 16,688.44
เจียม ลือลั่น 16,515.50
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 16,514.99
จุรี สุวรรณวงศ์ 16,259.32
ชนายุส ไทยเกิด 15,926.99
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 15,850.23
สุรีย์พร อินอ่อน 15,691.81
สมยศ ว่องเจริญ 15,277.86
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 15,090.09
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 15,061.39
ขึ้นข้างบน