ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 ยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 ยอดเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป

ชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 478,913.80
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 231,015.91
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 159,870.51
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 144,583.54
แอคชั่นโกล ทรู 137,759.43
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล 129,012.38
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 104,780.31
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 95,922.57
วิลอนเซอร์วิส จำกัด . 90,857.95
วงค์เดือน วิจิตร 82,982.45
ม.ทศพรปรีชา . 74,382.89
วิโรจน์ เกตุประยูร 72,684.79
สุจริต ควรผดุง 56,295.95
ทรัพย์มงคล 59 56,009.95
อาภากร เดชพงษ์ 55,529.00
ไชยยา ชนะชัย 52,453.00
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 48,097.16
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 47,881.20
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 47,069.11
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 46,434.56
วงศ์สถิตย์ สมสูง 46,341.42
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 46,290.17
ประชุม อยู่พร้อม 45,735.49
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 45,426.48
จำรัส บุญศรี 45,369.60
เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล 44,735.47
บุญธรรม เดชหาญ 43,996.19
เอกชัย สุขพงษ์ 42,743.33
วรายุทธ ขระเขื่อน 42,633.59
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 42,334.13
วนิดา เกิดธนมงคล 41,542.49
ปิยะ วิจิตร 40,735.04
คณพศ โชติประทุม 40,306.47
ชาณุภัทร เจิมจิตต์ 39,120.08
ธรรมพล ประภาสัย 36,907.00
ปุณยนุช ศรีกุล 36,574.20
อภิชาติ ปรีชา 36,108.71
สิทธิชัย พุทธเจริญ 35,813.13
ไอยรัตน์ โชติการ 34,193.80
นพพล ดีมงคล 34,126.80
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ 33,429.82
พนิดา ธรรมลังกา 33,191.12
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 32,469.12
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 32,080.86
จันทนา โชคตาม 30,912.94
พลอย สาสนทาญาติ 30,478.61
ขนิษฐา เครือวงศ์ 30,453.69
พีระยุทธ เกษแก้ว 29,745.23
ธรารินทร์ ถิ่นดง 29,216.26
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 28,496.02
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 28,125.68
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 27,882.72
วรชาติ นาคบุรินทร์ 27,551.48
ภูชิษา ประยูรวงค์ 27,008.01
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 26,469.61
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 26,192.24
ธัชชัย ลิปิการกุล 24,579.47
สุมนต์ โยงรัมย์ 22,804.49
ณปภัช กลิ่นค้างพูล 21,955.24
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 21,439.99
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 21,230.61
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 21,221.80
แสงอรุณ เมืองสุข 20,528.05
ศันสนีย์ ตันติโอฬาร 20,383.13
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 20,320.36
สิทธิชัย ชัชราภรณ์ 20,128.64
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 19,852.70
ประเสริฐ บุญเจริญ 19,755.57
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
ธนัช นิธิบวรธาดา 19,072.63
ชวัตร คำหงษา 18,988.03
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,651.56
สาโรจน์ ศรีรักษา 18,489.09
ปัฐมาวดี ตาเพชร 18,431.06
ชุลี โนจิตร 17,601.49
ประภัสสร ตันติภิญญา 17,583.38
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 17,532.01
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 17,507.32
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ 17,234.86
ไพรินทร์ ประกายแสงส่อง 17,059.89
พรชัย ศรีสลวยกุล 17,015.10
ฐานิตา โสโพธิ์ 17,012.32
กันยาวีร์ นาคนายม 16,915.20
เจียม ลือลั่น 16,515.50
วรเชษฎฐ์ ราษฎร์พิทักษ์ 16,502.72
ไพโรจน์ บุญมาก 16,494.60
ดิเรก เนตรนุช 16,311.69
ศุภวิชญ์ สายสังข์ 16,167.88
วิทูรย์ อยู่เย็น 15,928.79
ธนวัฒน์ ทิพประมวล 15,920.80
สายัณห์ ใจกล้า 15,719.46
ตวิษา บุญมี 15,663.98
วรธน เดชาโชติคุณ 15,630.73
ชนายุส ไทยเกิด 15,514.08
วราภรณ์ จันทนะชาติ 15,439.20
ลัลนา ใจมา 15,391.17
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 15,356.63
จุรี สุวรรณวงศ์ 15,225.83
ขึ้นข้างบน