ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ยอดเกิน 15,000บ. ขึ้นไป

ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 ยอดเกิน 15,000บ. ขึ้นไป

สมาชิก ยอด
ทิพย์วิจิตร . 382,076.31
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 137,646.23
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 128,709.84
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 122,366.20
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล 108,159.44
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 105,521.35
แอคชั่นโกล ทรู 88,314.39
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 86,030.24
วิลอนเซอร์วิส จำกัด . 75,489.37
วิโรจน์ เกตุประยูร 63,289.31
ม.ทศพรปรีชา . 57,901.59
วงค์เดือน วิจิตร 54,548.75
ไชยยา ชนะชัย 54,073.52
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 46,079.52
สุจริต ควรผดุง 44,431.00
ทรัพย์มงคล 59 43,932.08
เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล 43,821.16
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 41,527.29
จำรัส บุญศรี 40,810.70
บุญธรรม เดชหาญ 40,756.31
วงศ์สถิตย์ สมสูง 40,097.50
เอกชัย สุขพงษ์ 37,988.22
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 37,617.64
ประชุม อยู่พร้อม 37,218.23
สิทธิชัย พุทธเจริญ 35,327.80
อาภากร เดชพงษ์ 35,124.40
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 34,957.67
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 34,933.24
ปุณยนุช ศรีกุล 34,477.57
ชาณุภัทร เจิมจิตต์ 33,925.47
ปิยะ วิจิตร 32,752.88
อภิชาติ ปรีชา 32,612.59
คณพศ โชติประทุม 31,723.08
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 31,550.81
ไอยรัตน์ โชติการ 30,905.74
วนิดา เกิดธนมงคล 30,636.95
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ 30,385.70
พนิดา ธรรมลังกา 30,064.73
ไพโรจน์ บุญมาก 29,483.55
พลอย สาสนทาญาติ 28,100.23
พีระยุทธ เกษแก้ว 27,869.55
ธรารินทร์ ถิ่นดง 27,807.61
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 27,647.90
ขนิษฐา เครือวงศ์ 27,607.21
อาทิตย์ อ่อนไสว 27,164.94
ธรรมพล ประภาสัย 26,582.85
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 26,514.51
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 26,275.74
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 26,203.36
ชวัตร คำหงษา 26,101.21
วรายุทธ ขระเขื่อน 25,839.22
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,554.91
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 25,358.48
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 24,030.67
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 23,346.76
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 23,153.32
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 23,152.90
ณปภัช กลิ่นค้างพูล 21,341.18
สุมนต์ โยงรัมย์ 20,907.22
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 20,577.41
นพพล ดีมงคล 19,717.32
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
จันทนา โชคตาม 19,415.86
สิทธิชัย ชัชราภรณ์ 18,881.63
ศุภวิชญ์ สายสังข์ 18,575.47
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 18,388.93
นวนิจ ตัณฑัยย์ 18,218.00
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 18,177.99
เฉลิมพร ต้นโพธิ์ธรรม 17,673.82
ดิเรก เนตรนุช 17,449.09
ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ 17,134.53
จุรี สุวรรณวงศ์ 16,436.21
ฐานิตา โสโพธิ์ 16,265.60
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 16,194.81
ประเสริฐ บุญเจริญ 15,851.32
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 15,685.30
ภูชิษา ประยูรวงค์ 15,491.03
สายัณห์ ใจกล้า 15,458.01
นคร สิทธาพัฒนพร 15,194.32
สาโรจน์ ศรีรักษา 15,098.77
ขึ้นข้างบน