ค่าแนะนำ+ค่าสายงาน ตั้งแต่1 เม.ย. 59-30 เม.ย. 59 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

ค่าแนะนำ+ค่าสายงาน ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 เม.ย. 59 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 384,662.31
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 213,086.05
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 158,468.76
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 148,120.98
แอคชั่นโกล ทรู 116,037.61
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 114,218.53
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล 113,389.54
วิลอนเซอร์วิส จำกัด . 94,981.14
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 81,032.09
ม.ทศพรปรีชา . 67,846.37
วิโรจน์ เกตุประยูร 65,651.97
จำรัส บุญศรี 54,284.94
บุญธรรม เดชหาญ 51,766.50
ไชยยา ชนะชัย 49,288.70
ทรัพย์มงคล 59 49,242.98
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 47,618.33
สุจริต ควรผดุง 47,600.40
เอกชัย สุขพงษ์ 46,675.13
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 44,875.41
เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล 42,246.39
พนิดา ธรรมลังกา 41,931.11
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ 41,068.34
วงค์เดือน วิจิตร 39,703.06
วงศ์สถิตย์ สมสูง 39,203.96
ชาณุภัทร เจิมจิตต์ 37,557.20
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 37,280.26
คณพศ โชติประทุม 37,278.99
ธรรมพล ประภาสัย 35,851.87
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 35,538.95
อาภากร เดชพงษ์ 34,908.38
สิทธิชัย พุทธเจริญ 34,713.77
วรธน เดชาโชติคุณ 33,679.19
ประชุม อยู่พร้อม 33,338.65
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 32,472.44
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 31,790.35
พลอย สาสนทาญาติ 31,609.01
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 30,449.35
ปุณยนุช ศรีกุล 30,363.57
อภิชาติ ปรีชา 29,932.23
จันทนา โชคตาม 29,455.38
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 29,134.24
ขนิษฐา เครือวงศ์ 28,760.46
วนิดา เกิดธนมงคล 27,685.79
นพพล ดีมงคล 27,603.15
ไอยรัตน์ โชติการ 27,110.51
พีระยุทธ เกษแก้ว 26,700.43
ธรารินทร์ ถิ่นดง 26,287.70
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 25,941.89
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 25,455.38
อภิชาติ พงษ์วิจิตร 25,211.22
ปิยะ วิจิตร 25,143.85
ไพโรจน์ บุญมาก 24,773.29
วรายุทธ ขระเขื่อน 24,611.31
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 23,664.26
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 22,531.50
เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ 22,232.79
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 21,662.54
ณปภัช กลิ่นค้างพูล 20,153.17
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สุมนต์ โยงรัมย์ 19,646.27
ดิเรก เนตรนุช 19,264.44
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 19,199.23
แสงอรุณ เมืองสุข 19,053.56
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 18,707.09
ภูชิษา ประยูรวงค์ 18,591.36
ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ 17,585.35
ประเสริฐ บุญเจริญ 17,201.22
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล 17,084.41
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 16,913.11
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 16,698.00
อมต ตันติภิญญา 16,647.09
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 16,623.07
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 16,559.53
ชวัตร คำหงษา 16,470.35
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 16,238.51
ธนวัฒน์ ทิพประมวล 16,025.77
อนันท์ ตรีพล 15,843.93
ไพรินทร์ ประกายแสงส่อง 15,821.45
นวนิจ ตัณฑัยย์ 15,786.27
ฐานิตา โสโพธิ์ 15,414.05
ขึ้นข้างบน