ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่1-31 มกราคม 2559 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

ค่าสายงาน+แนะนำ ตั้งแต่1-31/1/59 ยอดเกิน15,000บ.ขึ้นไป

ชื่อ
ยอดค่าสายงาน
ทิพย์วิจิตร .435,098.50
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด187,427.09
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป182,013.07
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .163,646.57
วิลอนเซอร์วิส จำกัด .130,584.51
วรายุทธ ขระเขื่อน117,424.19
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล102,103.15
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์94,434.35
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์84,533.50
อภิชาติ ปรีชา77,496.26
แอคชั่นโกล ทรู75,107.23
วิโรจน์ เกตุประยูร66,787.04
ม.ทศพรปรีชา .63,217.49
ทรัพย์มงคล 5961,761.77
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์59,609.72
บุญธรรม เดชหาญ58,346.91
สุจริต ควรผดุง57,199.38
ชาณุภัทร เจิมจิตต์52,778.17
จำรัส บุญศรี51,685.34
พนิดา ธรรมลังกา49,225.90
คณพศ โชติประทุม46,065.75
ไชยยา ชนะชัย46,037.76
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด45,558.87
เอกชัย สุขพงษ์44,929.53
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์44,503.89
ธนกฤต ธีรเดชานันท์43,208.99
สมชาย วรสีหา42,842.77
วงค์เดือน วิจิตร41,408.81
วงศ์สถิตย์ สมสูง40,225.04
เบญจพล พิพัฒน์สิริกุล38,651.51
ขนิษฐา เครือวงศ์37,132.55
วนิดา เกิดธนมงคล36,577.67
พลอย สาสนทาญาติ36,441.19
ปิยะ วิจิตร35,056.69
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ34,380.11
สิทธิชัย พุทธเจริญ33,473.88
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์33,221.05
นพพล ดีมงคล32,524.29
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ31,518.73
อาภากร เดชพงษ์31,315.82
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล30,761.17
ธรรมพล ประภาสัย30,030.59
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล27,656.70
สมพงศ์ บุญชูประภา26,748.29
ภูชิษา ประยูรวงค์26,209.35
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล26,147.95
กันต์ปพร นนทชิต25,747.78
ไอยรัตน์ โชติการ25,649.18
เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์25,436.82
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม24,708.98
ปุณยนุช โชติประทุม24,587.24
ธรารินทร์ ถิ่นดง23,677.35
จันทนา โชคตาม23,413.35
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น22,849.85
เจริญ ประจิมพฤกษ์22,608.91
ประภัสสร ตันติภิญญา22,410.62
แสงอรุณ เมืองสุข22,283.11
พีระยุทธ เกษแก้ว22,034.26
สิทธิชัย ชัชราภรณ์21,584.09
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด21,414.63
ไพโรจน์ บุญมาก21,411.78
สมเพชร ชมภูทอง21,274.27
ลัลนา ใจมา20,550.46
ณัฐวุฒิ นารานิชดา20,346.70
ธนวัฒน์ ทิพประมวล20,105.41
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ20,093.99
ระวีวรรณ พวงศิลป์19,699.37
สุมนต์ โยงรัมย์19,565.27
ดิเรก เนตรนุช19,307.59
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์19,206.00
ประเสริฐ บุญเจริญ18,772.56
ธัญพร รุ่งสว่าง18,561.57
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร18,338.94
จุรี สุวรรณวงศ์18,036.40
อรุณ หวังลาภ17,844.29
วรธน เดชาโชติคุณ17,843.11
ชัชวาล สีหราช17,837.00
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย17,798.34
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน17,497.02
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์17,451.50
โกวิท ประทีป ณ ถลาง17,284.52
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล17,038.13
ณปภัช กลิ่นค้างพูล16,939.33
สาโรจน์ ศรีรักษา16,866.09
ไพรินทร์ ประกายแสงส่อง16,529.34
นิตยา ศรีวรมย์16,466.66
ศรุต ประภากวินกุล16,202.17
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย16,088.30
สุรีย์ อุตทิสินทร์15,989.59
ภัทรชัย ทรัพย์จำนง15,952.81
ชยพล เรืองเดช15,781.34
ธนัช นิธิบวรธาดา15,714.30
นงลักษณ์ โรจนตรีวรศักดิ์15,244.99
สุระสิทธิ์ เดวี15,214.03
นวนิจ ตัณฑัยย์15,201.85
ขึ้นข้างบน