การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย ( แบบเงินสด )

ดอกเบี้ย 0%

หลักเกณฑ์การผ่อน

กรมธรรม์ประเภท 1   : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-6 งวด 

กรมธรรม์ประเภทอื่นๆ   : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-3 งวด

การชำระเงิน

  วดแรก ชำระทันที ณ วันแจ้งงาน   (  + ค่าธรรมเนียมการผ่อน 100 บาท  )

  งวดถัดไป ชำระไม่เกินวันที่คุ้มครอง

การคำนวณค่างวด

  ผ่อนงวด   : แบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน(= 50% ต่องวด)

  ผ่อน 3-6 งวดงวดแรก     ชำระเงินจำนวน 35%ของเบี้ยประกันภัย                 

                        งวดถัดไป   เงินส่วนที่เหลือหารด้วยจำนวนงวดที่ค้างชำระ

 เอกสารประกอบการผ่อนชำระแบบเงินสด

  1.   ใบคำขอสินเชื่อ                           >>DownLoad <<

  2.   ใบสัญญาสินเชื่อ                         >>DownLoad <<

  3.   ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์             >>DownLoad <<

  4.   สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย   


   กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทและบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 กรณีชำระล่าช้า

  - หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน

    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด

  - หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน 

    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ถอนกรมธรรม์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การคืนผลประโยชน์

  บริษัทจะจ่ายคืนผลประโยชน์ หลังจากที่บริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว              

  โดยผลประโยชน์จะถูกหักลงจากผลประโยชน์มาตรฐานที่สมาชิกได้รับ 1%   ต่อ 1 งวดการผ่อนชำระ 

  เช่น  ผ่อน 3 งวด     ผลประโยชน์ลดลง 3% 

  

ขึ้นข้างบน