หลักเกณฑ์การผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ และกล้องวงจรปิด (สมาชิกที่มีค่าสายงาน)


 สมาชิกสามารถผ่อนสินค้าได้ในวงเงินสูงสุด 5 เท่าของค่าสายงานดูรายละเอียดการผ่อนสินค้าได้ที่ www.luckyleasing.co.th


การชำระเงิน


ค่างวดสินค้าจะถูกหักผ่านบัญชีอัตโนมัติทุกวันที่ 10 ของเดือน

เอกสารประกอบการขอผ่อน


สัญญาเช่าซื้อสินค้า 


 หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อชำระหนี้ 


 ใบรับสินค้า 


 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าธนาคารกสิกรไทย 

 
 
และหรือหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าธนาคารกรุงไทย 


  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้า พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา


  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยจำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยระบุข้อความดังนี้


 ชุดที่ 1 ระบุว่า"ใช้สำหรับผ่อนสินค้ากับ บจก.ลัคกี้ลีสซิ่ง เท่านั้น"


 ชุดที่ 2 ระบุว่า"ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น"


กรณีชำระล่าช้า


 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับจำนวน 500 บาท/ครั้ง/งวดขึ้นข้างบน