เอกสารประกอบการผ่อนชำระเบี้ยประกันสุขภาพ

หลักเกณฑ์การผ่อนประกันสุขภาพแบบเงินสด

สามารถเลือกผ่อนได้ 2 - 6  งวด

การชำระเงิน

งวดแรก       : ชำระทันที  ณ  วันแจ้งงาน

งวดถัดไป     : ชำระไม่เกินวันคุ้มครองผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทย/ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอผ่อนเบี้ยประกันสุขภาพ

 ใบคำขอผ่อนเบี้ยประกันสุขภาพ 
 สัญญาสินเชื่อค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 
 ใบคำขอยกเลิก 

 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพธนาคารกสิกรไทย 
 และหรือหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพธนาคารกรุงไทย 

 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้า พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา


 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยจำนวน 2 ชุดพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยระบุข้อความดังนี้

ชุดที่ 1 ระบุว่า " ใช้สำหรับผ่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพกับ บจก.ลัคกี้ลีสซิ่ง เท่านั้น "

ชุดที่ 2 ระบุว่า " ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น "

กรณีชำระล่าช้า

หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่กำหนดแต่ไม่เกิน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด

หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่กำหนดเกิน 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ถอนกรมธรรม์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนผลประโยชน์

บริษัทจะจ่ายคืนผลประโยชน์หลังจากที่ธนาคารได้อนุมัติการขอหักบัญชีเรียบร้อยและกรมธรรม์ได้มีการตัดจ่ายแล้วเท่านั้น

ขึ้นข้างบน