หลักเกณฑ์การผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ และกล้องวงจรปิด (สมาชิกที่ไม่มีค่าสายงาน)


สามารถดูรายละเอียดการผ่อนสินค้าได้ที่ www.luckyleasing.co.th


การชำระเงิน

 งวดแรก : ชำระทันที ณ วันที่แจ้งงานโดยโอนเข้า บัญชีบริษัท ลัคกี้ ลีสซิ่ง จำกัดเท่านั้น

 
งวดถัดไป : ชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา

บัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท ลัคกี้ ลีสซิ่ง จำกัด ออมทรัพย์ สาขาบางบอน

เลขที่บัญชี 790-2-435322


เอกสารประกอบการขอผ่อน


 สัญญาเช่าซื้อสินค้า 


 หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อชำระหนี้ 


 ใบรับสินค้า 


 
สลิปเงินเดือน

 Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

 หนังสือรับรองการทำงาน(มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)


 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าธนาคารกสิกรไทย 

 
 และหรือหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าธนาคารกรุงไทย 


  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้า พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา


  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยจำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยระบุข้อความดังนี้


 ชุดที่ 1 ระบุว่า"ใช้สำหรับผ่อนสินค้ากับบจก.ลัคกี้ลีสซิ่ง เท่านั้น "


 ชุดที่ 2 ระบุว่า"ใช้สำหรับหักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น "


กรณีชำระล่าช้า

 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับจำนวน 500 บาท/ครั้ง/งวดขึ้นข้างบน