การผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย ( แบบเงินสด )

ดอกเบี้ย 0%

หลักเกณฑ์การผ่อน

 กรมธรรม์ประเภท 1 : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-6 งวด

 กรมธรรม์ประเภทอื่นๆ : สามารถเลือกผ่อนได้ 2-3 งวด

การชำระเงิน

งวดแรก ชำระทันที ณ วันแจ้งงาน ( + ค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสด  2 % จากเบี้ยรวม )

งวดถัดไป ชำระไม่เกินวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่อนเงินสดขั้นต่ำ 100  บา

การแจ้งงาน ผ่อนเงินสด ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ "ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง"

เอกสารประกอบการผ่อนชำระแบบเงินสด

 ใบคำขอสินเชื่อ    

 ใบสัญญาสินเชื่อ  

 ใบคำขอยกเลิกกรมธรรม์  

 สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

 กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราและบัตรประชาชน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีชำระล่าช้า

 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด

 หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิก/ถอนกรมธรรม์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนผลประโยชน์

 บริษัทจะจ่ายคืนผลประโยชน์ หลังจากที่บริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัย งวดสุดท้ายครบถ้วนแล้ว โดยผลประโยชน์จะถูกหักลงจากผลประโยชน์มาตรฐาน ที่สมาชิกได้รับ 1% ต่อ 1 งวดการผ่อนชำระ เช่น ผ่อน 3 งวด ผลประโยชน์ลดลง 3%

ขึ้นข้างบน