บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)

148/141-142 ม.5 ถนน กาญนวิถี  ต.บางกุ้ง อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

Tel : 02-867-3895  Fax : 077-288413

ผู้จัดการสาขา

-

อรวรรณ วังสอาด (บิว)

Aorrawan_w@srikrungbroker.co.th

095-779-6700
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1890

รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ (หนึ่ง)

Rungkarn_p@srikrungbroker.co.th

089-030-8346
Non Motor Center

ต่อ 1982

ดารารัตน์ ทับน้อย (ดา)

Dararat_t@srikrungbroker.co.th

096-6345369
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1220

เกตุวดี เสริมสุข (เรย์)

Katwadee_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1895

ศรีสุดา รุ่งสกุลปัง (ตั๊ก)

Srisuda_r@srikrungbroker.co.th

093-6489264

ต่อ 1956

ปัทมาวดี ชุมจินดา (เดียร์)

pattamavdee_c@srikrungbroker.co.th

064-9344649

ต่อ 1893

ประกายฉัตร อำนาจศักดิ์ (แอมป์)

Pragaychat_a@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1891

นลินี ร่มโพธิ์ทอง (แนน)

Nalinee_r@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1896

อุษณีย์ มัชฌิม (อ้อ)

Ausanee_m@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน