บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)

148/141-142 ม.5 ถนน กาญนวิถี  ต.บางกุ้ง อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี  84000

Tel : 02-867-3895  Fax : 077-288413

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 0957796700

อรวรรณ วังสอาด (บิว)

Aorrawan_w@srikrungbroker.co.th

095-779-6700
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1893

รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ (หนึ่ง)

Rungkarn_p@srikrungbroker.co.th

083-646-6188
Non Motor / Non Life

ต่อ 1892

อรอุมา ลีระพานิช (ปีใหม่)

Onuma_l@srikrungbroker.co.th

085-6911741
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1891

นลินี ร่มโพธิ์ทอง (แนน)

Nalinee_r@srikrungbroker.co.th

083-6462649

ต่อ 1890

อุษณีย์ มัชฌิม (อ้อ)

Ausanee_m@srikrungbroker.co.th

093-5748339

ต่อ 1957

ดวงกมล คุระศรี (หนึ่ง)

Duangkhamon_k@srikrungbroker.co.th

082-6266764

ต่อ 1956

จารุภัทร ผ่องแผ้ว (แอม)

Jaropat_p@srikrungbroker.co.th

093-781-8559
ขึ้นข้างบน