บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

เลขที่ 311,311/1 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel : 02-867-3860 กด931

ผู้จัดการสาขา

-

ชาติชาย สอิงทอง (ชาติ)

Chartchari_s@srikrungbroker.co.th

086-990-0618
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1800

คณัสนันต์ สอิงทอง (ดาว)

Kanatsanan_s@srikrungbroker.co.th

085-487-5288

ต่อ 1863

แคทธียา เพ็ญสุริยะ (แคท)

Katteeya_p@srikrungbroker.co.th

086-084-8720

ต่อ 1860

ภาสกร แสนสุข (ต้อม)

Pasakorn_s@srikrungbroker.co.th

086-084-9640
Non Motor Center

ต่อ 1931

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

084-721-0447

ต่อ 1933

พงศกรณ์ ลุนสาร (หนึ่ง)

Pongsakorn_l@srikrungbroker.co.th

063-7456555
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1865

หาญ สินเนียง (หาญ)

Han_s@srikrungbroker.co.th

085-661-6972

ต่อ 1861

พรสวรรค์ มีทองหลาง (ฝน)

pornsawan_me@srikrungbroker.co.th

085-487-5285

ต่อ 1867

เยาวลักษณ์ ปู่น้อย (แวว)

Yaowalauk_p@srikrungbroker.co.th

086-084-9531

ต่อ 1932

อภิเดช จันนพคุณ (ขวัญข้าว)

Apidesh_j@srikrungbroker.co.th

084-720-9117

ต่อ 1936

นันท์นภัส กำปั่น (ส้มโอ)

Nannapat_k@srikrungbroker.co.th

084-721-0447

ต่อ 1862

นิตยา คำวัน (เคท)

nittaya_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1935

บัญชา ศีรี (ฟิล์ม)

Bancha_s@srikrungbroker.co.th

086-084-9640

ต่อ 1934

ชยางกูล บุตรศรี (ม่อน)

Chayankul_b@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1864

ชัชรีญา เพียยุระ (อีฟ)

Chatchareeya_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1866

บุษกร พิมพ์ศรี (บุษ)

Butsakorn_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1838

สันติสุข มุงคุลคำซาว (หนุ่ม)

Santisuk_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1837

ศศิธร สิงห์สกุล (เอ้)

Sasitron_s@srikrungbroker.co.th

-

สุนันทา ละเหลา (วอร์)

Sunanta_l@srikrungbroker.co.th

-

สุภาพร ที่พักบ้านโจด (มิลค์)

Supapon_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1938

คุณาวุฒิ โชคสวัสดิ์ (เฟม)

Khunawut_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน