ฝ่ายการเงิน

เก็บเบี้ย / ตัดจ่าย / โอนผลประโยชน์ให้สมาชิก

Tel : 02-867-3888 กด 912  Fax 02-867-3820

Email : finance_group@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2200

ทิพย์รัตน์ เทียนทอง (ทิพย์)

Thiparat_t@srikrungbroker.co.th

0854875300

ต่อ 2203

วรารัตน์ ธีรศักดิ์ภิญโญ (รัตน์)

Wararat_t@srikrungbroker.co.th

085-4875292
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ต่อ 2131

ประนี เทียงแก้ว (แนน)

Pranee_k@srikrungbroker.co.th

085-4875294

ต่อ 2133

วิลาวรรณ ต้นถาแก้ว (กล)

Wilawan_t@srikrungbroker.co.th

085-4875294

ต่อ 2135

นิดานุช โพธิ์ธัญญา (ส้มโอ)

Nidanuch_p@srikrungbroker.co.th

086-0708476

ต่อ 2307

เศรณี สุธรรมมา (จ่าย)

Seranee_s@srikrungbroker.co.th

085-4875298

ต่อ 2403

ปุยฝ้าย ไชยนะรงค์ (ฝ้าย)

Puifai_c@srikrungbroker.co.th

085-4875298
การเงินผ่อน

ต่อ 2136

กิตติยา จันทะดวง (บ๋อม)

Kitiya_j@srikrungbroker.co.th

085-4875294

ต่อ 2206

กาญจนา บัวโพธิ์ (ปุ๋ย)

Kanchana_b@srikrungbroker.co.th

085-4875298

ต่อ 2209

พัชรา มหาพรม (ผึ้ง)

Pachara_M@srikrungbroker.co.th

085-4875292

ต่อ 2210

ณัฐพร ลาโสภี (น้ำ)

Nattaporn_l@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2151

จารุวรรณ บุญชู (จา)

Jaruwan_b@srikrungbroker.co.th

085-4875259

ต่อ 2406

พัชรี พันธ์คำ (บี)

patcharee_p@srikrungbroker.co.th

085-4875292

ต่อ 2211

วรางคณา กลัดสมตน (เลย์)

Warangkana_k@srikrungbroker.co.th

086-0708476

ต่อ 2134

วาสิณีย์ อ่อนโพชา (โย)

Wasinee_o@srikrungbroker.co.th

085-4875259

ต่อ 2214

หรรษา เหมะธุสิน (ออย)

hansa_h@srikrungbroker.co.th

085-4875298
ตัดจ่าย,คืนคอม

ต่อ 2202

รุ้งเพชร สุวรรณศรี (หญิง)

Rungpetch_s@srikrungbroker.co.th

085-4875300

ต่อ 2401

ศรพร มานพวิเศษเจริญ (จุ๋ม)

sonphon_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2408

กรธิดา สุทินธนชาญ (หมูแดง)

kornthida_s@srikrungbroker.co.th

085-4875267

ต่อ 2215

นิภาพร ตะนะวัน (ดุ๊กดิก)

Nipapron_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2220

อัญชนา โพธิ์ชารี (ฝ้าย)

Aunchana_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2212

สุวัจน์ สายรวมญาติ (เจน)

suwat_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2407

สุภาวี ตาลพันธ์ (ภา)

Suphawi_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2212

รติยา ยลถวิล (รัตน์)

Ratiya_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2206

เดือน พรพูนศักดิ์ (เดือน)

Duean_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ย ยกเลิกกรมธรรม์

ต่อ 2201

สมฤทัย คนสำโรง (ออย)

somrutai_k@srikrungbroker.co.th

085-4875292
ขึ้นข้างบน