บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเลย)

เลขที่  23/25  ถนน มลิวรรณ 

ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 42000

Tel : 02-867-3893   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

-

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

094-356-2659
หัวหน้าสาขา
Non Motor / Non Life

ต่อ 1773

วิมลศิริ ปรัชนันท์ (ปุ้ย)

Wimonsiri_p@srikrungbroker.co.th

065-620-9563
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1772

รุจิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี (นวล)

Rujikarn_s@srikrungbroker.co.th

065-236-5145

ต่อ 1771

กัลยาณี สาลีสี (โบว์)

Kallayanee_s@srikrungbroker.co.th

085-452-1759

ต่อ 1774

ฐิติพร แสนใจวุฒิ (กัส)

Titiporn_s@srikrungbroker.co.th

080-672-6463

ต่อ 1771

สุนิสา บัวระภา (สนุ๊ก)

Sunisa_b@srikrungbroker.co.th

080-010-0237

ต่อ 1774

ทนงศักดิ์ สุริยะมาตร (บาสตี้)

Thanongsak_s@srikrungbroker.co.th

092-659-3253

ต่อ 1772

นราพร สีสมพาน (แพม)

Naraporn_k@srikrungbroker.co.th

064-402-3732
ขึ้นข้างบน