บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาเลย)

เลขที่  23/25  ถนน มลิวรรณ 

ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 42000

Tel : 02-867-3893   เวลาทำการ  08.30 - 17.30

ผู้จัดการสาขา

-

ทรงวุฒิ ชาติชนะ (สไปร์)

songwut_s@srikrungbroker.co.th

094-356-2659
หัวหน้าสาขา
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1774

ปวีณา โชติธนภาคย์ (เฟรม)

Paweena_c@srikrungbroker.co.th

096-998-8714

ต่อ 1771

อติกานต์ บัวแก้ว (แค๊ท)

Atikan_b@srikrungbroker.co.th

082-358-3654

ต่อ 1772

รุจิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี (นวล)

Rujikarn_s@srikrungbroker.co.th

065-236-5145

ต่อ 1771

กัลยาณี สาลีสี (โบว์)

Kallayanee_s@srikrungbroker.co.th

085-452-1759

ต่อ 1773

มงคล อินการทุม (บอย)

mongkon_l@srikrungbroker.co.th

061-713-9944
ขึ้นข้างบน