บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

เลขที่197/4 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000

Tel : 02-867-3856

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1681

พงศธร พลมิตร (ต๊อป)

pongsathorn_p@srikrungbroker.co.th

095-878-9122
หัวหน้าสาขา
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1580

กัลยา ดวงกางเงาะ (กัน)

Kanlaya_d@srikrungbroker.co.th

081-1475057

ต่อ 1582

ธิชากร รินไธสงค์ (อ้น)

Thichakorn_r@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1581

สาวิตรี มหารันต์ (โบ๊ท)

Sawitree_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1580

สิทธิ์ศักดิ์ เทพวีระกุล (ต่อง)

Sittisak_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1582

สุทธิดา มัสสะและ (เล็ก)

Suttida_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1581

เจตนิพิฐ นาวงศ์ (ต๋อง)

Jatenipit_n@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน