บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครศรีธรรมราช)

เลขที่ 79/7-8 ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

Tel : 02-867-3868

ผู้จัดการสาขา

-

อารีรัตน์ ตาเพชร (ตุ๊ดตู่)

Areerat_t@srikrungbroker.co.th

084-291-0446
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1704

สุภาพร สุรยาน (น้ำ)

Supaporn_s@srikrungbroker.co.th

085-791-2774
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1705

อลิสา ไสลรัตน์ (เฟิร์น)

alisa_s@srikrungbroker.co.th

095-036-3091

ต่อ 1703

ศุฏิมา รักดี (ซ๊ะ)

sutima_r@srikrungbroker.co.th

085-654-7795

ต่อ 1704

พรรณิภา เทียมประชา (ปิ๊ก)

pannipa_t@srikrungbroker.co.th

062-815-6949

ต่อ 1702

มุกรินทร์ โชติโย (กิ่ง)

Mukkarin_c@srikrungbroker.co.th

087-631-4167

ต่อ 1701

ปิ่นอนงค์ เพชรศรีทอง (เฟิร์น)

Pinanong_p@srikrungbroker.co.th

095-428-2682

-

จิราพร ภาษี (เล็ก)

Jirapon_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน