ค่าสายงาน และ ค่าแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560

ค่าสายงาน และ ค่าแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560

รายชื่อยอด 
ทิพย์วิจิตร .486,069.49
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป199,553.54
ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด172,881.48
ประชุม อยู่พร้อม146,773.04
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .143,991.48
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .138,951.94
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์128,474.37
จตุชัย ส่งวัฒนายุทธ95,684.94
บวร แสนเรือน92,813.83
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์81,071.74
แอคชั่นโกล ทรู80,440.63
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์79,218.07
วิโรจน์ เกตุประยูร74,809.87
ทรัพย์มงคล 5971,950.45
จำรัส บุญศรี69,519.62
วงค์เดือน วิจิตร67,537.00
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .62,264.99
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย61,003.28
ม.ทศพรปรีชา .60,569.06
ไชยยา ชนะชัย58,316.47
โกวิท ประทีป ณ ถลาง52,651.05
อาภากร เดชพงษ์51,362.40
บุญธรรม เดชหาญ51,084.60
คณพศ โชติประทุม49,431.89
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ48,680.25
พีระยุทธ เกษแก้ว45,742.61
สุจริต ควรผดุง42,983.69
วงศ์สถิตย์ สมสูง42,638.73
วรัญญา เจิมจิตต์41,897.17
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด41,619.68
นพพล ดีมงคล41,390.91
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์41,312.79
วรายุทธ ขระเขื่อน41,288.81
กิตติชัย อ่างทอง38,762.21
ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข38,598.14
สิทธิชัย พุทธเจริญ38,547.24
กฤตพัส บัวไชย37,988.87
ธรารินทร์ ถิ่นดง35,888.56
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล35,817.06
ธรรมพล ประภาสัย35,532.29
สุรศักดิ์ จิตอำนวย35,424.28
เจริญ ประจิมพฤกษ์34,561.51
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์32,791.83
อภิชาติ ปรีชา32,597.35
สมพงษ์ คงประเวช32,219.26
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล31,567.97
วนิดา เกิดธนมงคล31,071.30
สุมนต์ โยงรัมย์29,461.78
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ26,003.63
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ25,899.00
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์25,833.33
พงณ์ บุญชูประภา25,096.22
ไพโรจน์ บุญมาก24,353.13
พนิดา ธรรมลังกา24,218.94
วรชาติ นาคบุรินทร์24,080.31
ธนกฤต ธีรเดชานันท์23,630.83
ภูชิษา ประยูรวงค์23,403.81
ธนัช นิธิบวรธาดา22,666.36
ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ22,531.15
ชวัตร คำหงษา22,365.17
เกรียง อุตมา21,739.72
พลอย สาสนทาญาติ21,467.26
จันทนา โชคตาม21,437.58
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล21,144.79
โสภา สุมิตรสมบุญงาม21,069.75
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์20,991.52
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล20,886.62
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน20,674.53
สุธี โพธิ์ทอง20,412.50
สายัณห์ ใจกล้า20,312.61
ฐานิตา โสโพธิ์20,105.93
ธีระศักดิ์ ตั้งกาญจนสิริ20,063.17
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์19,861.22
นารี แสนประสิทธิ์19,707.96
ขนิษฐา เครือวงศ์19,685.31
นคร สิทธาพัฒนพร19,121.71
กัณพงศ์ บุญเจริญ18,461.58
นวนิจ ตัณฑัยย์18,108.34
ไอยรัตน์ โชติการ17,939.64
เจียม ลือลั่น17,591.72
สุชาติ อัคนียุทธ17,328.61
ชาตรี เวียงแก้ว17,190.89
พานุ ธนาพงษ์วณิช16,597.55
จะลุย อ่อนปุย16,425.46
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ16,285.23
จุรี สุวรรณวงศ์16,225.38
สิทธิชัย ชัชราภรณ์15,999.38
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ15,787.91
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล15,340.47
ธัญลักษณ์ รนที15,073.91
ขึ้นข้างบน