ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1910

ประทุม เจริญมาก (ทุม)

Prathum_c@srikrungbroker.co.th

084-710-2544
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center

ต่อ 1915

อัจฉราภรณ์ ปานแก้ว (ปาล์ม)

Adcharapon_p@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1912

ชาลิสา สิงหเสนี (น้ำ)

chalisa_s@srikrungbroker.co.th

093-750-5486

ต่อ 1914

อภิชญา จิตราวงศ์ (แอน)

Aphichaya_J@srikrungbroker.co.th

087-288-9399

ต่อ 1913

นันทวัน เนียมบุญ (อูม)

nanthawan_n@srikrungbroker.co.th

095-495-0312

ต่อ 1911

ชนิดา ไชยสันดาน (ทราย)

chanida_c@srikrungbroker.co.th

090-178-3305

ต่อ 1916

สุกฤตา ตะวัน (ดา)

Sukritta_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1907

ปรัชญา เสือสะอาด (ญา)

Pratya_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน